W czwartek 9 maja 2019 r. Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. W porównaniu do opracowanego przez rząd projektu zmian w ustawie rolnej, o którym pisaliśmy kilka tygodni temu, przegłosowane przepisy są zdecydowanie mniej korzystne dla przedsiębiorców i inwestorów.
  Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw w swoim ostatecznym kształcie przewiduje zwiększenie do 1 ha powierzchnię nieruchomości rolnych, które będą mogły nabywać również osoby niebędące rolnikami (zarówno na wsi, jak i w mieście). Niestety finalnie grunty rolne położone na terenie miast nie zostały wyłączone spod obowiązywania ustawy.
  Znowelizowane przepisy pozwalają także na nabycie przez osoby niebędące rolnikami działek rolnych w toku postępowania egzekucyjnego lub upadłościowego, w związku ze zniesieniem współwłasności, podziałem majątku po ustaniu małżeństwa, działem spadku oraz w wyniku podziału, przekształcenia, bądź łączenia spółek prawa handlowego.
  W ww. przypadkach na nabycie nieruchomości nie będzie potrzebna zgoda Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ale KOWR będzie miał prawo pierwokupu takich nieruchomości. Jednakże, przy sprzedaży udziałów lub akcji w spółce kapitałowej prawo pierwokupu nie będzie przysługiwało KOWR w stosunku do udziałów lub akcji spółki będącej właścicielem nieruchomości o powierzchni do 5 ha lub nieruchomości należących do spółki o łącznej powierzchni 5 ha.
  Spod regulacji ustawy rolnej wyłączono natomiast działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako grunty pod stawami, które stanowią co najmniej 70% powierzchni nieruchomości.
  Należy jednak pamiętać, że według nowych przepisów nabywca gruntów rolnych będzie zobowiązany do prowadzenia gospodarstwa rolnego przez 5 lat, a nie jak było dotychczas – przez 10 lat. W ww. okresie nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom. Przykładowo, w przypadku podziału spółki, który skutkować będzie przeniesieniem własności gruntu rolnego, spółka przejmująca będzie zobowiązana do prowadzenia gospodarstwa rolnego na nabytym gruncie, jak również nie będzie przysługiwało jej prawo chociażby do wydzierżawienia tejże nieruchomości innym podmiotom (przez wskazany okres 5 lat). Powyższe ograniczenia nie dotyczą jednak nieruchomości rolnej położonej w granicach administracyjnych miasta o powierzchni mniejszej niż 1 ha.
  Rozszerzono również katalog osób bliskich w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, co do których nie stosuje się ograniczeń wynikających z ww. regulacji, o rodziców oraz pasierbów.
  Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego wejdzie w życie w ciągu 14 dni od jej ogłoszenia.