Banki działające na terenie UE, w tym w Polsce, zobowiązane są do sporządzenia i stosowania polityki wynagrodzeń dla poszczególnych kategorii osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka banku (tzw. material risk takers). Taka polityka powinna obejmować wynagrodzenie (składniki stałe i zmienne) i uznaniowe świadczenia emerytalne.

Przepisy polskie i unijne oraz rekomendacje wydawane przez organy nadzoru nad rynkiem finansowym (np. Komisję Nadzoru Finansowego, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA)) określają zasady, jakie polityka wynagrodzeń powinna spełniać.

Na skutek implementacji przez ustawę Prawo bankowe do polskiego prawa dyrektywy CRD V (tj. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/878 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2013/36/UE w odniesieniu do podmiotów zwolnionych, finansowych spółek holdingowych, finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej, wynagrodzeń, środków i uprawnień nadzorczych oraz środków ochrony kapitału) od dnia 11 czerwca 2021 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach. Rozporządzenie to określa w szczególności:

  • zasady, jakim powinna podlegać polityka wynagrodzeń wszystkich pracowników banku, tj. w szczególności powinna ona wspierać realizację strategii zarządzania bankiem i strategii zarządzania ryzykiem oraz ograniczać konflikt interesów, a także być neutralna pod względem płci;
  • zasady określania stosunku zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia;
  • iż co najmniej 50% zmiennych składników wynagrodzenia mających stanowić zachętę do szczególnej dbałości o długoterminowe dobro banku stanowią akcje lub związane z nimi instrumenty finansowe albo odpowiadające im instrumenty niepieniężne lub inne instrumenty określone przepisami unijnymi;
  • wydłużenie okresu odroczenia wypłaty 40% zmiennych składników wynagrodzenia do okresu od 4 do 5 lat (poprzednio od 3 do 5 lat), a w przypadku kadry kierowniczej wyższego szczebla i rady nadzorczej banku istotnego – na okres nie krótszy niż 5 lat.

Zachowanie tych zasad jest niezwykle istotne dla zapewnienia wdrożenia i stosowania prawidłowej i zgodnej z prawem polityki wynagrodzeń i polityki zmiennych składników wynagrodzeń w banku. Tak sporządzona i wdrożona polityka ma na celu wspieranie prawidłowego i skutecznego zarządzania ryzykiem i nie zachęca do podejmowania nadmiernego ryzyka wykraczającego poza zatwierdzony przez radę nadzorczą akceptowalny poziom ryzyka. Nowe zasady wiążą się zatem dla banków z koniecznością weryfikacji obowiązującej u nich polityki pod kątem zgodności z przepisami i wytycznymi oraz aktualizacji polityki i dostosowania jej do przepisów rozporządzenia.

O modyfikacjach polityki wynagradzania w bankach ograniczających ryzyka pisaliśmy szerzej: Opinia do rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach.

Zapraszamy do lektury!