Rada Unii Europejskiej przyjęła 7 października br. projekt dyrektywy o ochronie sygnalistów. Celem dyrektywy jest ochrona osób zgłaszających (w ramach danej organizacji lub organowi zewnętrznemu) lub ujawniających (opinii publicznej) informacje o nadużyciach uzyskane w kontekście związanym z pracą.

Wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania dyrektywy musi nastąpić do dnia 15 maja 2021 r.

W myśl dyrektywy przedsiębiorstwa zobowiązane będą do:

  • stworzenia kanału przyjmowania zgłoszeń w sposób zapewniających poufność tożsamości osoby zgłaszającej oraz uniemożliwiający uzyskanie dostępu nieupoważnionym członkom personelu,
  • wyznaczenia osoby właściwej do podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniami,
  • przekazania w określonym terminie osobie zgłaszającej naruszenie, zwrotnych informacji na temat działań następczych związanych ze zgłoszeniem,
  • wdrożenia procedur i powielenia informacji, w jaki sposób i na jakich warunkach sygnalista może dokonywać zgłoszeń do zewnętrznych organów.

Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek wdrożenia mechanizmów prawnych zapewniających wykonanie obowiązków wynikających z Dyrektywy, a także obowiązek ustanowienia surowych kar wobec osób, które będą utrudniały dokonania zgłoszenia przez sygnalistę, czy też będą podejmowały działania odwetowe wobec osób zgłaszających i które nie zachowają w tajemnicy tożsamości osób zgłaszających i których dotyczą zgłoszenia. Państwa członkowskie mają również ustanowić kary wobec osób, które dokonają zgłoszenia w złej wierze.