19 sierpnia 2019 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o przeciwdziałaniu marnotrawieniu żywności (Ustawa).

Ustawa nakłada na hurtowych i detalicznych sprzedawców żywności posiadający jednostkę handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 250 m2 obowiązek nieodpłatnego przekazywania na rzecz organizacji pozarządowych żywności, która mogła być zmarnotrawiona, a w szczególności ze względu na zbliżający się upływ terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości lub ze względu na wady wyglądu tych środków spożywczych albo ich opakowań i przeznaczanie ich do unieszkodliwiania jako odpady.
Przy czym w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie Ustawy obowiązki wymienione w Ustawie będą dotyczyć sprzedawców żywności, którzy posiadają jednostkę handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2.

Vacatio legis jest bardzo krótkie, bo Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 5–14 tejże Ustawy, które wchodzą w życie pierwszego dnia szóstego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Sprzedawca żywności jest zobowiązany do składania sprawozdań na temat ilości marnotrawionej żywności.

Ustawa przewiduje opłatę w wysokości 10 groszy od 1 kg marnotrawionej żywności jak i różnego rodzaju kary i grzywny. Między innymi kara pieniężna za brak podpisania przez sprzedawcę żywności z organizacją pozarządową umowy dotyczącej nieodpłatnego przekazywania żywności ma wynosić 5 000 zł.

Ustawa narzuca hurtowym i detalicznym sprzedawcom żywności kolejne ustawowe zadania, które wymagają stworzenia dodatkowych wewnętrznych procedur i podjęcia działań w celu wypełnienia legislacyjnych obowiązków.