Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przedstawiło nową wersję projektu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność („Projekt”), proponując modyfikację pierwotnych założeń, o których pisaliśmy we wcześniejszych alertach.

Zasadniczą zmianą proponowaną w ramach nowego Projektu, jest włączenie w zakres przekształcenia prawa użytkowania wieczystego z mocy prawa nie tylko gruntów pod blokami, ale także nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi. W odniesieniu do bloków autorzy dodali jednocześnie warunek, zgodnie z którym w budynku musi znajdować się co najmniej jeden lokal mieszkalny będący we własności.

Podstawą do ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków stanowić będzie zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu, wydawane przez starostę lub dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych (w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa) lub wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarządu powiatu albo zarządu województwa (w przypadku nieruchomości gminnych).

Zaświadczenie, poza potwierdzeniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, będzie określało także obowiązek ponoszenia opłat rocznych przekształceniowych oraz ich wysokość i okres. Nie zmienił się przy tym okres wnoszenia opłat – dla właścicieli mieszkań i domów jednorodzinnych będzie to 20 lat, dla właścicieli lokali użytkowych w blokach oraz garaży podziemnych pozostało 33 lata.

Projekt uwzględnia jednocześnie prawo właścicieli do bonifikat, które mogą wynieść maksymalnie 50% opłaty przekształceniowej. W odniesieniu do przekształceń na gruntach Skarbu Państwa, bonifikata będzie przysługiwała w przypadku wniesienia przez wnioskodawcę opłaty przekształceniowej w formie jednej opłaty łącznej za 20 lat. W odniesieniu do nieruchomości gminnych, samorządy będą o wysokości bonifikaty decydowały we własnym zakresie.

Jednocześnie z bonifikat nie będą mogły skorzystać firmy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Projekt wprowadza również istotną zmianę w Ustawie o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z propozycją, po wejściu w życie Projektu, nieruchomości Skarbu Państwa oraz gmin nie będą już oddawane w użytkowanie wieczyste pod budownictwo mieszkaniowe.

Na chwilę obecną, Projekt trafił do akceptacji Komitetu Stałego Rady Ministrów. W obecnym kształcie, Projekt zakłada przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z dniem 1 lipca 2017 r., niemniej jednak z uwagi na tempo prac nad Projektem bardziej rzeczywisty wydaje się być termin wejścia w życie Projektu 1  października tego roku, zapowiadany we wcześniejszych komunikatach przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.