...

odpowie za wykonanie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („Ustawa”).

18 października br. Senat przyjął nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: „Nowelizacja Ustawy”). Oznacza to, że Nowelizacja Ustawy czeka już na podpis prezydenta i zacznie obowiązywać w terminie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z Nowelizacją Ustawy kara w wysokości miliona złotych będzie mogła zostać nałożona już nie tylko na członka zarządu instytucji obowiązanej odpowiedzialnego za wykonanie obowiązków ustawowych (tak jak to było dotychczas), ale również na przedstawicieli kadry kierowniczej odpowiedzialnych za wykonanie obowiązków ustawowych.

Przepisy nowelizowanej Ustawy mogą mieć wpływ, w szczególności na działalność grup kapitałowych w zakresie prowadzonej działalności, w których często model działania zakłada, że jedna spółka z grupy świadczy na rzecz pozostałych spółek (spółek projektowych) usługi polegające, w szczególności na:

  • zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług;
  • tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
  • pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
  • działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej;
  • działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym.

Ustawodawca nałożył także m.in. obowiązek przedstawienia zaświadczenia o niekaralności beneficjentów rzeczywistych lub/i osób zajmujących kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach opisanych powyżej, a ponadto w podmiotach zajmujących się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku osoby, na których obowiązek ten spoczywa mogą ponieść karę finansową w wysokości 10.000 PLN.

Ciekawym jest również sposób legislacji nowelizacji, albowiem z uwagi na pilność projektu zostały pominięte pierwsze kroki legislacji. Pilny tryb legislacji wynika z tego, że prawidłowość implementacji dyrektywy AML IV do polskiego porządku prawnego jest przedmiotem postępowania prowadzonego przez Komisję Europejską.