Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR) zreformowało zakres obowiązków informacyjnych spółek publicznych.
Komisja Nadzoru Finansowego, w związku z pierwszą rocznicą rozpoczęcia stosowania przedmiotowego rozporządzenia, opublikowała w dniu 23 listopada 2017 roku wyniki ankiety nadzorczej stosowania przez spółki publiczne MAR.

Badanie zostało przeprowadzone na grupie 832 emitentów akcji dopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym, działających na rynku regulowanym oraz rynku NewConnect. Celem przeprowadzonej ankiety było, oprócz celów nadzorczych, zidentyfikowanie obszarów MAR, które przysparzają emitentom największych trudności.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR) zreformowało zakres obowiązków informacyjnych spółek publicznych.

Komisja Nadzoru Finansowego, w związku z pierwszą rocznicą rozpoczęcia stosowania przedmiotowego rozporządzenia, opublikowała w dniu 23 listopada 2017 roku wyniki ankiety nadzorczej stosowania przez spółki publiczne MAR.

Badanie zostało przeprowadzone na grupie 832 emitentów akcji dopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym, działających na rynku regulowanym oraz rynku NewConnect. Celem przeprowadzonej ankiety było, oprócz celów nadzorczych, zidentyfikowanie obszarów MAR, które przysparzają emitentom największych trudności.

Z odpowiedzi udzielonych przez uczestników badania wynika m.in., że:

  • Emitenci z rynku regulowanego  zidentyfikowali w pierwszym roku obowiązywania MAR średnio 14 przypadków powstania informacji poufnych, podczas gdy emitenci z rynku NewConnect – jedynie 5 takich przypadków.
  • Ponad połowa emitentów, analizując wagę danego zdarzenia w kontekście wystąpienia informacji poufnej, bierze pod uwagę jedynie przesłanki określone w definicji informacji poufnej, określone w MAR. Jednocześnie, co 5 emitent bierze również pod uwagę przy identyfikacji wystąpienia informacji poufnej wewnętrzny katalog zdarzeń opracowany np. na podstawie rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych.
  • Z możliwości opóźnienia podania do publicznej wiadomości informacji poufnej skorzystało jedynie 13% emitentów. Łącznie opóźniono podanie do publicznej wiadomości 190 informacji poufnych.
  • Jedynie ok. 4% emitentów nie sporządziło listy osób mających dostęp do informacji poufnych, natomiast aż 761 emitentów zadeklarowało samodzielne prowadzenie takiej listy.
  •  Aż 29% badanych potwierdza brak utworzenia sekcji osób mających stały dostęp do informacji poufnych.
  • Znacząca większość emitentów wypełniła obowiązki w zakresie konieczności powiadomienia osób zarządczych o ich obowiązkach nałożonych przez MAR. Jedynie 9 emitentów przyznaje, nie dopełniło tego obowiązku.
  • Emitenci zasadniczo posiadają procedury przyjmowania powiadomień, o których mowa w art. 19 ust. 1 MAR, tj. procedury przyjmowania powiadomień od osób zarządzających i osób blisko z nimi związanych, o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych emitenta oraz o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do uprawnień do emisji. Duża grupa badanych podmiotów potwierdza, że posiada taką procedurę, co z pewnością może znacząco wpływać na sposób i efektywność realizacji obowiązków informacyjnych określonych w omawianym rozporządzeniu.

Przeprowadzone badanie, wbrew opinii wielu komentatorów, pokazuje, że w praktyce emitenci działający na rynku regulowanym oraz rynku NewConnect z sukcesem realizują obowiązki wprowadzone przez MAR. Miejmy nadzieję, że tendencja ta utrzyma się również w kolejnych latach, a emitenci, którzy przykładowo nie opracowali procedur mających na celu sprawniejsze wykonywanie ww. obowiązków, niezwłocznie przystąpią do ich przygotowania i je wdrożą.