Prezydent podpisał ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa („Ustawa”), zgodnie z którą w miejsce dwóch dotychczasowych agencji rolnych – Agencji Nieruchomości Rolnych („ANR”) oraz Agencji Rynku Rolnego („ARR”), powstanie jeden podmiot – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa („KOWR”).

Zdaniem autorów Ustawy, proponowane zmiany zastąpienia ANR oraz ARR KOWR-em usprawni działanie agencji rolnych w sektorze rolnym.

Zgodnie z Ustawą, KOWR przejmie zdania ANR oraz ARR, w szczególności zadania związane z gospodarowaniem ziemią rolną należącą do zasobu Skarbu Państwa. Po wejściu w życie Ustawy, KOWR będzie zajmował się realizacją zadań przewidzianych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, sprawując kontrolę obrotu ziemią rolną oraz wykonując w imieniu Skarbu Państwa uprawnienia związane z prawem pierwokupu nieruchomości rolnych. Ponadto, do zadań KOWR będzie należało wspieranie działań na  rzecz odnawialnych źródeł energii, obsługa funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, wspieranie współpracy międzynarodowej w zakresie handlu żywnością, realizacja unijnych programów owoce i mleko w szkole, monitorowanie rynku cukru, wydawanie pozwoleń na import i eksport żywności do i z krajów pozaunijnych.

Nadzór nad KOWR będzie sprawować minister rolnictwa, który przy okazji wprowadzenia Ustawy zapewnił, że w obecnej kadencji Sejmu (tj. 2015 – 2019), ziemia rolna wchodząca w skład zasobu Skarbu Państwa nie będzie sprzedawana.

Poza kompetencjami, KOWR przejmie majątek należący do ANR i ARR, a także część pracowników, dotychczas zatrudnionych w obu agencjach rolnych.

Zgodnie z przepisami wprowadzającymi Ustawę, ANR oraz ARR zostaną zniesione z dniem 31 sierpnia 2017 r., zaś KOWR zostanie utworzony 1 września 2017 r. Postępowania dotychczas prowadzone przez ANR i ARR, po  zmianach będą prowadzone przez odpowiednie organy KOWR.