Nowości w funkcjonowaniu spółek ciąg dalszy - zmieniają się przepisy dotyczące niektórych osób reprezentujących spółkę. Od 15 marca br. rozszerzone zostały kompetencje i rola kuratora, natomiast od 1 października br. zaczną obowiązywać zmiany dotyczące prokurentów.

Kurator jak prokurent i zamiast niego

Dotychczas rola kuratora sprowadzała się w zasadzie wyłącznie do niezwłocznego powołania odpowiednich organów, a w razie potrzeby do likwidacji spółki.

Obecnie kurator posiada kompetencje porównywalne z uprawnieniami prokurenta, tj. może reprezentować spółkę i prowadzić jej sprawy. Jednocześnie uprawnienia kuratora podlegają nadzorowi sądowemu, np. na czynności o szczególnej wadze (nabycie i zbycie przedsiębiorstwa lub nieruchomości itd.), wymagana jest zgoda sądu rejestrowego.

Kolejną nowością jest to, że z chwilą ustanowienia kuratora, prokura wygasa. Jednocześnie, w okresie działania kuratora (co do zasady maksymalnie do roku), nowa prokura nie może zostać udzielona. Prawdopodobnie ustawodawca rozszerzając zakres uprawnień kuratora, miał na celu utrzymanie realnego funkcjonowania spółki, a nie wyłącznie jej „przetrwanie” (jak to było dotychczas).

Co więcej, nowelizacja przepisów precyzuje sytuacje, w których należy kuratora powołać. Dotychczas pojawiały się wątpliwości, czy takie powołanie jest konieczne (i skuteczne) w przypadku spółek posiadających zarząd kadłubowy. Nowe przepisy rozwiewają te wątpliwości poprzez wyraźne wskazanie, że sąd ustanowi kuratora, nie tylko w przypadku niepowołania całego organu, ale także w sytuacji braku w składzie (nieprawidłowego składu) organu uprawnionego do reprezentowania.

Prokurent bez wyroku skazującego

Nowelizacja przewiduje również zmiany dla prokurentów. Od 1 października br. prokurentem nie będzie mogła zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za niektóre przestępstwa wskazane w Kodeksie spółek handlowych (do tej pory zakaz taki odnosił się tylko do członka zarządu, rady nadzorczej, komisji likwidacyjnej czy likwidatora).

Został również zmieniony czasowy okres obowiązywania powyższego zakazu - zakaz ustanie z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, chyba że wcześniej nastąpiło zatarcie skazania. Oznacza, to że w niektórych przypadkach zakaz będzie obowiązywał krócej niż na gruncie dotychczasowych przepisów.