Podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że stan epidemii w Polsce będzie zniesiony od dnia 16 maja bieżącego roku. Utrzymany zostanie natomiast stan zagrożenia epidemicznego.

Czy pracodawcy i pracownicy zostaną w związku z tym pozbawieni przyznanych dotychczas uprawnień na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych tj. tzw. ustawy covidowej?

Odpowiedź brzmi nie. Zdecydowana większość rozwiązań przewidzianych w ustawie obowiązuje zarówno w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Warto zatem przypomnieć sobie, z jakich rozwiązań mogą skorzystać pracodawcy.

Praca zdalna

Pracodawca nadal będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie pracy określonej w umowie o pracę, przez czas oznaczony, poza miejscem jej stałego wykonywania, czyli pracę zdalną. Pracownik może wykonywać pracę zdalną jeżeli posiada umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy.

Wskazujemy również, że trwają prace nad obiecywaną od dawna nowelizacją kodeksu pracy, która ma wprowadzić na stałe do polskiego porządku prawnego pracę zdalną. Niewykluczone jest zatem, że przepisy wprowadzone tzw. ustawą covidową zostaną wkrótce zastąpione regulacjami kodeksowymi. Biorąc pod uwagę jednak, iż w zasadzie mamy do czynienia już z 4 projektem zmian Kodeksu pracy w tym zakresie, ciężko powiedzieć, kiedy nowelizacja wejdzie w życie.

Zaległy urlop wypoczynkowy

Pracownik będzie mógł być obowiązany do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego w terminie wskazanym przez pracodawcę, z pominięciem planu urlopów i bez konieczności uzyskania zgody pracownika. Wymiar takiego urlopu wynosi do 30 dni.

BHP online

Szkolenia wstępne z zakresu BHP mogą być przeprowadzone w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Spod tej regulacji są wyłączeni m.in. pracownicy zatrudniani na stanowisku roboczym, uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu oraz studenci odbywający praktykę studencką.

Ważność badań lekarskich

Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej od upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Ograniczenie wysokości odprawy i odszkodowania

Wysokość odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego wypłacanego pracownikowi przez pracodawcę w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, jeżeli przepisy przewidują obowiązek wypłaty świadczenia, nie może przekroczyć 10 -krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii strony umowy o zakazie konkurencji mogą ją wypowiedzieć z zachowaniem terminu 7 dni.

Dotyczy to umów o zakazie konkurencji obowiązujących po ustaniu:

 • stosunku pracy;
 • umowy agencyjnej;
 • umowy zlecenia;
 • innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;
 • umowy o dzieło.

Legalny pobyt cudzoziemców

Cudzoziemcy, którzy przebywali w Polsce w dniu, w którym po raz pierwszy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego nie muszą martwić się o legalność swojego pobytu jeżeli podstawą ich pobytu jest:

 • wiza Schengen;
 • wiza wydana przez inne państwo obszaru Schengen;
 • dokument pobytowy wydany przez inne państwo obszaru Schengen;
 • ruch bezwizowy;
 • wiza długoterminowa wydana przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium Polski;
 • dokument pobytowy wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium.

Pobyt takich osób uważa się za legalny od dnia następującego po ostatnim dniu legalnego pobytu wynikającego z tych wiz, dokumentów lub ruchu bezwizowego, do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który obowiązywał jako ostatni.