Zmiany w obrocie ziemią rolną, doprowadziły do wielu nieprzewidzianych przez ustawodawcę problemów. Kolejna nowelizacja ma rozwiązać przynajmniej niektóre z nich, w szczególności te dotyczące ustanawiania hipoteki na gruntach rolnych oraz zakupu terenów będących drogami wewnętrznymi.

Na skutek poprzednich modyfikacji  w ustawie o księgach wieczystych i hipotece, nieruchomości rolne obecnie nie mogą być obciążane hipoteką przewyższającą ich wartość rynkową. Stwarza to duże trudności dla rolników w pozyskiwaniu finansowania na inwestycje - banki nie chcą im udzielać kredytów zabezpieczonych nieruchomościami rolnymi m. in. ze względu na przytoczone powyżej ograniczenie.

Planowane zmiany mają naprawić ten stan rzeczy poprzez usunięcie wspomnianej regulacji i powrót do stanu prawnego sprzed zmian. Nie rozwiąże to jednak wszystkich problemów – prawdopodobnie banki nadal będą niechętnie udzielały kredytów zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości rolnej ze względu na trudności związane z ich ewentualną sprzedażą oraz wynikające z powyższego obniżenie ich wartości – pozostałe bariery w zbywaniu ziemi rolnej pozostają bowiem w mocy.

Nowelizacja ma także wyłączyć spod ograniczeń obrotem gruntami rolnymi drogi wewnętrzne. Obecny stan prawny powodował absurdalne sytuacje, w których przykładowo do zakupu gruntu oznaczonego jako nieruchomość rolna, a będącego w istocie drogą wewnętrzną dla budowanego osiedla, deweloper musiał posiadać status rolnika.

Przytoczone zmiany zostały uchwalone przez Sejm 6 lipca 2016 r. Teraz musi się nimi zająć Senat. Nieznany jest planowany termin wejścia w życie nowelizacji, jednak ze względu na pozytywne skutki nowych regulacji zarówno dla rolników, jak i banków, możemy spodziewać się szybkiego zakończenia prac legislacyjnych.