W środę, 13 lutego br., weszła w życie nowelizacja ustaw o gospodarce nieruchomościami oraz o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Wprowadzane zmiany zakładają m.in. objęcie bonifikatą miejsc postojowych w garażach podziemnych.

Zgodnie z nowymi przepisami bonifikata od opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność w wypadku gruntów Skarbu Państwa będzie miała zastosowanie również do miejsc postojowych i garaży. Natomiast w przypadku gruntów komunalnych decyzję o objęciu bonifikatą ww. obiektów podejmie właściwa gmina.

Nowelizacja zakłada także możliwość zrównania wysokości bonifikat w opłacie przekształceniowej za grunty Skarbu Państwa z gruntami samorządowymi. W sytuacji, gdy rady gmin zdecydowały się wprowadzić upusty wyższe niż 60%, wojewoda dostosuje wysokość bonifikat przewidzianych dla gruntów Skarbu Państwa do wysokości bonifikat ustalonych dla nieruchomości komunalnych.

Nowe przepisy przewidują również obowiązek dokonania przez samorządy zmiany stawki rocznej opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu pod garażami z 3 na 1 procent. Przeszacowanie będzie możliwe pod warunkiem, że stanowiska postojowe nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.