W dniu 13 grudnia 2017 r. Komisja Europejska („KE”) zatwierdziła polski system wspierania energii ze źródeł odnawialnych („OZE”; decyzja w sprawie SA.43697). W ocenie KE, zatwierdzony system ma sprzyjać rozwojowi różnych technologii OZE oraz pomóc Polsce w zwiększeniu udziału energii z OZE w ogólnej produkcji energii elektrycznej i osiągnięciu przyjętego celu klimatycznego.

Dla wytwórców energii wskazana decyzja ma o tyle istotne znaczenie, że wraz z zakończeniem postępowania notyfikacyjnego ustała przyczyna odsunięcia w czasie ogłoszenia dalszych aukcji OZE w 2018 r.

Zakończenie postępowania, prowadzonego od listopada 2015 r., nie przełożyło się jednak na ogłoszenie kolejnych aukcji ani na poprawę otoczenia prawnego OZE. Prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o OZE i niektórych innych ustaw zatrzymały się obecnie na etapie konsultacji publicznych ze względu na obszerność uwag zgłoszonych do projektu. Decyzja KE, stwierdzająca zgodność systemu wsparcia OZE z unijnymi zasadami pomocy publicznej, nie wpłynęła na przyspieszenie prac.

Szczególnie oczekiwaną zmianą, przewidzianą w projekcie, ma być uchylenie tzw. ustawy odległościowej w zakresie podatku od nieruchomości i przywrócenie dawnej wysokości podatku dla instalacji elektrowni wiatrowych. Wprowadzony ma zostać również nowy podział na koszyki aukcyjne na podstawie technologii wykorzystywanej przez instalację OZE. Zniesiony zostanie podział na koszyki uwzględniający próg 3504 MWh/MW/rok w zakresie stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej oraz odrębne koszyki dla członków klastra energii oraz członków spółdzielni energetycznej, zakwestionowane przez KE.

Planowany termin zakończenia prac nad projektem nie jest obecnie znany, a wszelkie pogłoski w tym zakresie należy traktować z ostrożnością wobec pierwotnych założeń przyjęcia ustawy jeszcze we wrześniu 2017 r.
Opóźnienie legislacyjne stanowiło już przyczynę odwołania trzech z czterech aukcji, ogłoszonych w drugiej połowie 2017 r., i to na etapie, na którym wytwórcy zdążyli ponieść większość kosztów przygotowania do aukcji (uwzględniając koszty doradztwa prawnego). Przyczyną odwołania trzech aukcji i nierozstrzygnięcia czwartej było zbyt późne przyjęcie rozporządzeń Rady Ministrów stanowiących podstawę ich organizacji. Obecnie, brak dalszych aukcji OZE zagraża osiągnięciu przez Polskę założonego celu klimatycznego (na poziomie 15% udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r.). W 2017 r. zostały bowiem rozstrzygnięte jedynie 2 aukcje. Brak aukcji wpływa na cenę zielonych certyfikatów, znajdujących się na historycznie niskim poziomie po przyjęciu tzw. Lex Energa.

Przed zakończeniem postępowania notyfikacyjnego, tj. w dniu 4 grudnia 2017 r. opublikowany został projekt rozporządzenia Rady Ministrów, określający na poziomie 0 maksymalną ilość i wartość energii elektrycznej z OZE, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2018 r. Z uwagi na tempo prac nad projektem zmiany ustawy o OZE nie można wykluczyć, że mimo zakończenia postępowania projekt ten zostanie przyjęty i będzie obowiązywać co najmniej do dnia uchwalenia zmiany ustawy.

Zgodnie z pierwotnym założeniem Ministerstwa Energii, w 2018 r. rozstrzygnięte miały zostać jedynie aukcje zaplanowane i nierozstrzygnięte na przełomie października i listopada 2017 r. Wskazane aukcje miały obejmować: OZE o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW oraz o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, w podziale na OZE wykorzystujące wyłącznie biogaz rolniczy oraz OZE o kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej – powyżej 3 504 MWh/MW/rok. Zgodnie z uzasadnieniem rozporządzenia, aukcje te miały się odbyć w I kwartale 2018 r., „na nowych zasadach” i na podstawie odrębnego rozporządzenia.

Wobec braku informacji o dalszych pracach nad projektem ustawy oraz rozporządzenia, również los „zaległych aukcji” pozostaje na tę chwilę niejasny. Zakończenie postępowania notyfikacyjnego oraz zatwierdzenie polskiego systemu wsparcia OZE przez KE (po uwzględnieniu uwag KE wobec obecnej ustawy) otwiera przynajmniej drogę do ich przyszłego ogłoszenia. O wszelkich nowych informacjach dotyczących aukcji OZE w bieżącym roku zostaną przez nas Państwo niezwłocznie poinformowani.