W dniu 20 lipca br. Sejm uchwalił ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości. KZN, działający jako tzw. bank ziemi, ma pozwolić na budowę mieszkań na gruntach Skarbu Państwa.

Celem ustawy jest zwiększenie podaży dostępnych nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, w szczególności przez wykorzystanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, oraz budowa dostępnych mieszkań na wynajem – w tym z opcją stopniowego uzyskiwania własności przez najemcę.

W dniu 20 lipca br. Sejm uchwalił ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości. KZN, działający jako tzw. bank ziemi, ma pozwolić na budowę mieszkań na gruntach Skarbu Państwa.

Celem ustawy jest zwiększenie podaży dostępnych nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, w szczególności przez wykorzystanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, oraz budowa dostępnych mieszkań na wynajem – w tym z opcją stopniowego uzyskiwania własności przez najemcę.

 

Zadaniem KZN będzie gromadzenie nieruchomości należących do Skarbu Państwa i gospodarowanie nimi. Nieruchomości zgromadzone przez KZN będą przekazywane na rynek na zasadach komercyjnych, z uwzględnieniem ich realnej wartości, przy czym podstawowym trybem będzie oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Nieruchomości bezpośrednio przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe będą oddawane w użytkowanie wieczyste w otwartym przetargu.

 

Zgodnie z ustawą, nieruchomości Skarbu Państwa będą przekazywane do KZN przez podmioty dotychczas nimi gospodarujące, czyli przez: starostów, prezydentów miast na prawach powiatu, Agencję Nieruchomości Rolnych, Lasy Państwowe, Agencję Mienia Wojskowego. KZN będzie mógł także, na rzecz Skarbu Państwa, kupować lub otrzymywać nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową od jednostek samorządu terytorialnego, PKP czy Poczty Polskiej.

 

KZN ma także kontrolować spełnianie warunków, dotyczących powierzchni mieszkań przeznaczonych na wynajem w danej inwestycji, wysokość opłat eksploatacyjnych czy warunki zawierania i wypowiadania umów najmu. Za naruszenie ustawowych wymogów dotyczących wysokości czynszu przewidziano kary administracyjne.

 

Ustawa przewiduje również możliwość przekazania przez KZN nieruchomości jednostkom samorządu terytorialnego lub ich związkom na realizację budownictwa komunalnego i chronionego, a także mediów i dróg.

 

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości została już przekazana do Senatu, gdzie będzie procedowana na najbliższym posiedzeniu (26-28 lipca). Jeśli Senatorowie nie uchwalą poprawek, nowa regulacja zostanie przedłożona Prezydentowi do podpisu. Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.