Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Cyfryzacji termin na wdrożenie systemu e-Doręczeń ulegnie przesunięciu. Komunikat w tym zakresie - zmieniający komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 29 maja 2023 r., zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw.

Przesunięcie terminu zostało rozważone na skutek konsultacji Ministerstwa Cyfryzacji z przedstawicielami podmiotów, które miały rozpocząć korzystanie z obowiązkowego systemu od 10 grudnia 2023 r. Dotyczy to przede wszystkim podmiotów publicznych (np. organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego) oraz podmiotów niepublicznych (np. osób wykonujących zawody zaufania publicznego). W związku z prośbami i apelami ze strony podmiotów objętych obowiązkiem, wskazujących na utrudnienia techniczne i brak realnej możliwości wdrożenia systemu w planowanym terminie, Ministerstwo Cyfryzacji zgodziło się na przesunięcie terminu. Aktualnie nowym terminem jest 30 grudnia 2023 r.

Niezależnie od powyższego, Ministerstwo Cyfryzacji planuje przedłożenie projektu ustawy zmieniającej ustawę o doręczeniach elektronicznych w zakresie maksymalnego terminu na wdrożenie systemu e-Doręczeń (nie jest to formalnie możliwe za pomocą komunikatów). Aktualnie termin ten to 1 stycznia 2024 r. – planowane jest jego wydłużenie do 1 stycznia 2025 r.


Zobacz film: Rada nadzorcza w sp. z o.o. Najważniejsze aspekty praktyczne.

Rada nadzorcza w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pełni kluczową rolę w strukturze firmy, będąc organem nadzoru. Jej głównym zadaniem jest stałe monitorowanie i kontrola wszystkich aspektów działalności spółki. Najnowsze zmiany dotyczące funkcjonowania tego organu oraz informacje o jego działaniu i kompetencjach przedstawia Justyna Solnica, ekspertka prawa handlowego z kancelarii Crido.