10 listopada 2022 roku Parlament Europejski zagłosował przytłaczającą większością głosów za przyjęciem Dyrektywy o Raportowaniu w Zakresie Zrównoważonego Rozwoju (CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive). 525 osób było za, 60 przeciw, 28 wstrzymało się od głosu. Z tekstem Dyrektywy można zapoznać się na stronie Parlamentu Europejskiego.

Oczekuje się, że Rada Europejska przyjmie Dyrektywę 28 listopada, po czym zostanie ona podpisana i opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE, wchodząc w życie 20 dni po publikacji.

Czego dotyczy dyrektywa?

Dyrektywa obejmie łącznie 50 000 firm w Unii Europejskiej. Dotyczy ona obowiązków szczegółowego raportowania strategii, polityk i wyników przedsiębiorstwa w obszarach środowiska, kwestii społecznych i ładu korporacyjnego (ESGEnvironmental, Social, Governance). Jest to jedna z największych zmian w raportowaniu rocznym w ostatnich latach. Spowoduje to, iż przedsiębiorstwa podlegające Dyrektywie będą musiały znacząco zmienić podejście do obecnych procesów zbierania i raportowania danych niefinansowych, ale również uwzględniania kwestii ESG w strategii firmy.

Do najważniejszych konsekwencji wprowadzenia dyrektywy należy:

  • rozpoczęcie uwzględniania kwestii ESG w rocznym raportowaniu finansowym (do tej pory obowiązkowe w ograniczonym zakresie jedynie dla podmiotów zainteresowania publicznego),
  • znaczny wzrost ilości danych podlegających monitorowaniu i zbieraniu w organizacji, a w konsekwencji i osób zaangażowanych w proces raportowania,
  • konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości danych i nadzoru nad procesami ich raportowania, w związku z wprowadzeniem obowiązku audytowania danych ESG.

Nowe obowiązki są odpowiedzą na niedoskonałości obecnie obowiązującej Dyrektywy NFRD (Non-Financial Reporting Directive). Była ona krytykowana za brak zapewnienia porównywalności i wystarczającej jakości danych ujawnianych przez przedsiębiorstwa. Prowadziło to do ograniczonego zaufania do raportów niefinansowych oraz ich ograniczonej użyteczności.

ESG – wymogi raportowania

Dyrektywa CSRD wprowadza bardziej szczegółowe wymogi raportowania kwestii ESG, w oparciu o szczegółowe standardy. Finalny projekt standardów został przyjęty przez EFRAG (ciało doradcze Komisji Europejskiej) 15 listopada 2022 roku, ich opublikowanie w formie aktów delegowanych przez Komisję Europejską spodziewane jest do połowy 2023 roku.

Według projektu Dyrektywy w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), który został przyjęty 10 listopada 2022 roku przez Parlament Europejski, obowiązkiem raportowania będą obejmowane stopniowo kolejne grupy firm:

  • 1 stycznia 2024 (raportowanie w 2025) – spółki podlegające obecnej dyrektywie NFRD (głównie – spółki notowane na giełdzie, zatrudniające powyżej 500 pracowników),
  • 1 stycznia 2025 (raportowanie w 2026) – wszystkie duże przedsiębiorstwa,
  • 1 stycznia 2026 (raportowanie w 2027) – małe i średnie spółki, notowane na giełdzie.

Przyjęcie CSRD jest ważnym kamieniem milowym, który wymusi na przedsiębiorstwach wdrożenie efektywnych procesów zbierania i raportowania danych niefinansowych, ale również włączenie kwestii ESG w strategie i działania operacyjne. Warto już dziś zapoznać się z nowymi obowiązkami i odpowiednio zaplanować przygotowanie firmy na nadchodzącą rewolucję.