Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Nowelizacja tzw. „ustawy uwłaszczeniowej” modyfikuje zasady wnoszenia opłat za przekształcenie przez deweloperów, spółdzielnie mieszkaniowe oraz innych przedsiębiorców.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przekształcenie użytkowania wieczystego we własność będzie wiązało się z obowiązkiem wnoszenia corocznej opłaty przez okres 20 lat. Wprowadzone poprawki mają przyczynić się do zmniejszenia ryzyka poniesienia przez przedsiębiorców znaczących kosztów (dopłat), jeżeli na skutek przekształcenia dojdzie do przekroczenia limitu dopuszczalnej pomocy publicznej de minimis.

Znowelizowane przepisy zakładają, że w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia, przedsiębiorca będzie mógł złożyć oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty z tytułu przekształcenia przez okres do 99 lat, w zależności od wysokości stawki procentowej dotychczasowej opłaty rocznej, tj. przez okres:

• 99 lat, jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej wynosi 1%,

• 50 lat, jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej wynosi 2%,

• 33 lat, jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej wynosi 3%,

• w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej jest wyższa niż 3%.

Nowelizacja przewiduje również szybsze uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego uwłaszczenie. Na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu, organ będzie miał 30 dni na wydanie takiego dokumentu.

Ponadto, doprecyzowano zasady odpłatności za przekształcenie w przypadkach, gdy trwają postępowania w sprawie o aktualizację opłaty rocznej lub gdy nie była ustalona stawka opłaty albo w dniu przekształcenia obowiązywała stawka procentowa niezgodna z faktycznym sposobem użytkowania.

Ustawa obecnie została skierowana do Senatu.