Po kilkumiesięcznym okresie społecznej izolacji powracamy do tzw. nowej normalności. Pracodawcy powoli planują powrót z pracy zdalnej do biur, a wielu z nich oczekuje  na wejście w życie Tarczy 4.0, która zakłada uelastycznienie niektórych regulacji dotyczących prawa pracy. Na tym jednak nie koniec. Od 13 czerwca 2020 r. otwarto granice z państwami Unii Europejskiej. Kwestia międzynarodowej mobilności jest jednak aktualnym zagadnieniem nie tylko w perspektywie turystycznej.

Minimalne warunki zatrudnienia

Jak wspominaliśmy na blogu, pod koniec lipca wchodzą w życie zmiany do dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Dyrektywa ta określa podstawowy katalog warunków zatrudnienia pracowników delegowanych, a jej zmiany dotyczą m.in. wynagrodzenia przysługującego pracownikom delegowanym oraz samego okresu oddelegowania. Co jeszcze się zmieni?

Podróże służbowe

Dyrektywa rozszerza katalog minimalnych, gwarantowanych warunków zatrudnienia
w państwie przyjmującym, zakładając, że pracownicy delegowani, odbywający podróż służbową, powinni otrzymywać co najmniej takie same dodatki lub zwrot wydatków na pokrycie kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania, jakie przysługują pracownikom miejscowym w danym państwie członkowskim.

Dyrektywa a pracownicy tymczasowi

Nowe zmiany w prawie Unii Europejskiej powinny zostać wzięte pod uwagę także przez agencje pracy tymczasowej. W prawie unijnym od dawna zakorzeniona jest zasada, zgodnie z którą warunki pracy pracowników tymczasowych powinny odpowiadać tym, którym podlegaliby pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przez pracodawcę-użytkownika. Dyrektywa 96/71/WE zakłada, że analogicznie traktować należy pracowników tymczasowych, którzy są delegowani do danego państwa członkowskiego, a pracodawca użytkownik powinien informować agencję o warunkach pracy i płacy stosowanych względem swoich pracowników.

Co z polską ustawą?

Polskie regulacje dotyczące międzynarodowej mobilności pracowników znajdują się w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.
W styczniu na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji tej ustawy, która ma stanowić implementację nowych regulacji unijnych na grunt polskiego prawa. Projekt rozszerza także katalog uprawnień kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy. Nowelizacja w dalszym ciągu znajduje się w konsultacjach społecznych. Zgodnie z pierwotnym założeniem powinna wejść w życie 30 lipca 2020 r.

Te oraz inne zagadnienia poruszymy podczas naszego webinarium, które odbędzie się 24 czerwca o godzinie 11.00. Zachęcamy do rejestracji na stronie wydarzenia: