Już niebawem wejdą w życie nowe przepisy dotyczące delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Co to w praktyce oznacza dla pracodawców?

W związku z podpisaniem przez Prezydenta nowelizacji ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, o której wspominaliśmy już wcześniej, już niebawem (aczkolwiek nieco po czasie względem pierwotnego terminu implementacji, tj. 30 lipca 2020 r.) do polskiego porządku prawnego wejdą w życie przepisy mające na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, której jednym z podstawowych celów jest zapewnienie uczciwych i równych warunków pracy pracowników delegowanych.

Pracodawca delegujący pracownika na terytorium Polski w ramach delegowania krótkotrwałego, tj. do upływu okresu 12 miesięcy delegowania (lub, w razie złożenia Państwowej Inspekcji Pracy umotywowanego powiadomienia – do upływu okresu 18 miesięcy), będzie zobowiązany zapewnić takiemu pracownikowi niektóre, enumeratywnie wymienione w ustawie, warunki zatrudnienia, w tym przede wszystkim w zakresie wynagrodzenia za pracę czy też kosztów podróży służbowych, nie mniej korzystne niż te, które wynikają z polskich przepisów z zakresu prawa pracy.

Natomiast, jeśli okres delegowania przekroczy wskazane powyżej terminy, pracodawca zobowiązany będzie zapewnić pracownikowi delegowanemu także pozostałe warunki pracy, co najmniej zrównane z tymi, które są przewidziane dla polskich pracowników (wyjątkiem są tu zasady i tryb zawierania i  rozwiązywania umów o pracę oraz stosowanie klauzul o zakazie konkurencji, a także stosowanie pracowniczych programów emerytalnych i pracowniczych planów kapitałowych).

Pracodawcy powinni zwrócić szczególną uwagę na to, że przy obliczaniu okresów delegowania, od których uzależnione jest stosowanie poszczególnych warunków pracy obowiązujących na gruncie polskiego prawa,  sumuje się okres delegowania wszystkich pracowników skierowanych na terytorium RP kolejno przez danego pracodawcę, do wykonywania tego samego zadania w tym samym miejscu. Dokonując oceny, czy dochodzi do wykonywania tego samego zadania w tym samym miejscu, należy uwzględniać w szczególności tożsamość świadczonej usługi, wykonywaną pracę oraz adres albo adresy miejsca jej wykonywania.

Dostosowując się do nowych regulacji warto wiedzieć, że nowelizacja rozszerza uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy, która będzie miała szersze niż dotychczas możliwości weryfikowania warunków zatrudnienia pracowników delegowanych.

Większość nowych przepisów wchodzi w życie od 4 września 2020 r.