W czasie przed Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej trudno uniknąć piłkarskich porównań, nie inaczej będzie i tym razem. W środę 16 listopada sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach przyjęła sprawozdanie, rekomendując Sejmowi przyjęcie projektu w zaproponowanym kształcie.

Kolejna już wersja nowelizacji Kodeksu Pracy zawiera szereg zmian względem ostatniego projektu, począwszy od tych kosmetycznych przez te od dłuższego czasu postulowane, na zupełnie nowych propozycjach kończąc. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany

Praca zdalna, czyli nasz tytułowy transfer

Praca zdalna, która w ostatnich latach odmieniana była przez wszystkie przypadki, ma szanse już na początku 2023 roku zostać wprowadzona na stałe do Kodeksu Pracy. W samych przepisach regulujących pracę zdalną nie znajdziemy dużo zmian względem poprzedniego projektu, są one raczej kosmetyczne. Jednak, to co jest kluczowe i do tej pory budziło obawy, to moment wejścia w życie przepisów oraz to ile czasu będą mieli pracodawcy na przystosowanie się do nowych regulacji.

Zgodnie z projektem nowelizacja wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia, ale w przypadku pracy zdalnej termin ten będzie wydłużony do dwóch miesięcy. Dodatkowo jednym z nowych pomysłów jest art. 15, który zakłada uchylenie obecnej podstawy wykonywania pracy zdalnej, a więc art. 3 ustawy covidowej również po upływie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia. Oznacza to, że pracodawcy będą mieli 2 miesiące na wprowadzenie pracy zdalnej, a do tego czasu nadal będą mogli polecać wykonywanie pracy zdalnej na podstawie ustawy covidowej.

Dodatkowe badania dla pracowników na koszt Państwa z zachowaniem prawa do wynagrodzenia

Novum w projekcie jest również propozycja zmiany art. 229 Kodeksu Pracy, który dotyczy badań pracowników. Wedle proponowanych zmian w przypadku, gdy pracownik jest skierowany na wstępne, okresowe albo kontrolne badania lekarskie oraz spełnia warunki objęcia programem zdrowotnym lub programem polityki zdrowotnej, lekarz kieruje pracownika, za jego zgodą, do udziału w tych programach. Jeżeli pracownik wykona wymagane badania lekarskie zgodnie z programem zdrowotnym lub programem polityki zdrowotnej, badania te są finansowane na zasadach określonych w programie zdrowotnym lub programie polityki zdrowotnej.

Jeżeli zaś zakres badań określonych w programie zdrowotnym lub programie polityki zdrowotnej nie odpowiada pełnemu zakresowi badań wymaganych w celu wydania orzeczenia lekarskiego dotyczącego przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu wydanym przez pracodawcę, to lekarz wyda pracownikowi również skierowanie na przeprowadzenie pozostałych badań wynikających z przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w zakresie badań lekarskich pracowników.

Wykaz programów zdrowotnych lub programów polityki zdrowotnej, które uwzględnia lekarz w ramach przeprowadzania badania pracownika, które realizowane są przez Ministra Zdrowia, ogłasza on, w drodze obwieszczenia.

Co istotne, w tym przypadku odpowiednio stosowane będą przepisy mówiące o tym, że badania lekarskie przeprowadzane są w miarę możliwości w godzinach pracy, a za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Wszystko wskazuje na to, że już na początku 2023 roku możemy spodziewać się transferu pracy zdalnej z ustawy covidowej do Kodeku Pracy na stałe z dwumiesięcznym czasem na przygotowanie się pracodawców na jej wprowadzenie. Inne zmiany takie jak wprowadzenie kontroli trzeźwości i dodatkowe badania pracowników wejdą w życie już 14 dni po ogłoszeniu ustawy.