Niedawno pisaliśmy o pracy w trybie tzw. home office, do której wielu pracodawców
i pracowników musiało się przyzwyczaić w związku z pojawieniem się COVID-19. Praca
z domu była (i w wielu przypadkach jest nadal) koniecznością, którą wymusiła na pracodawcach sytuacja pandemiczna i szereg obostrzeń wprowadzonych w celu ochrony przed rozprzestrzenianiem się choroby.

Pracodawca w gąszczu przepisów

Przepisy wprowadzone do porządku prawnego w związku z wystąpieniem koronawirusa są liczne i często skomplikowane. Materia, którą regulują, jest bardzo szeroka – od zagadnień dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy, po kwestie związane z otrzymaniem przez przedsiębiorców świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Nie da się ukryć, że szereg przepisów wprowadzonych przez tzw. Tarczę Antykryzysową wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, którzy muszą poradzić sobie z prowadzeniem biznesu w trudnych warunkach rynkowych. Surowa litera prawa jednak nie wystarczy. Pracodawcy powinni wiedzieć,
jak z niej korzystać, by zmaksymalizować korzyści dla siebie i jednocześnie zminimalizować negatywne skutki dla swoich pracowników.

Równoważny system czasu pracy – na czym polega?

Tarcza Antykryzysowa zakłada, że u pracodawcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 i który nie zalega w regulowaniu m.in. zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, pracodawca może wprowadzić system równoważnego czasu pracy, w którym dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy (przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy). System równoważny może być wprowadzony w porozumieniu z organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników.

Ułatwienia względem Kodeksu pracy

W praktyce Tarcza wcale nie wprowadza innowacyjnych rozwiązań, jeśli chodzi o system równoważny – pracodawców decydujących się na jego wprowadzenie w dalszym ciągu obowiązywać będą przepisy Kodeksu pracy, które regulują system równoważny. Różnica dotyczy natomiast samego sposobu jego wprowadzenia. W normalnych warunkach system równoważnego czasu pracy może obejmować pracowników wówczas, gdy jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją oraz ujęte w regulaminie pracy (lub w układzie zbiorowym pracy). Tarcza pozwala natomiast na wprowadzenie tego systemu de facto dla wszystkich pracodawców, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID–19, niezależnie od tego, czym charakteryzuje się rodzaj i organizacja ich pracy, oraz bez konieczności wprowadzenia zmian do regulaminu pracy.

Na czas określony

Tarcza Antykryzysowa nie wprowadza wymogu określenia terminu obowiązywania równoważnego systemu czasu pracy, natomiast nie ulega wątpliwości, że musi to być czas określony. W praktyce wielu pracodawców decyduje się na połączenie systemu równoważnego z możliwością wydłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy.

Z korzyścią dla wszystkich

Założeniem równoważnego systemu czasu pracy jest to, że przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy. Innymi słowy, dłuższa praca danego dnia umożliwia krótszą pracę innego dnia, a – w zależności od ilości nagromadzonych godzin nadwyżkowych – czasem nawet dzień lub dni wolne. Okiem praktyka, wdrożenie systemu równoważnego i rozsądne rozplanowanie czasu pracy stwarza dla pracodawcy i pracowników sytuację win-win. Przy odrobinie dobrej woli obu stron stosunku pracy, pracodawca może zorganizować pracę w sposób bardziej optymalny i dostosowany do dynamicznej sytuacji na rynku, ponieważ nie jest już ograniczony ośmiogodzinnym dniem pracy. Z kolei pracownik może np. zyskać dodatkowe dni odpoczynku od pracy, w tym także w dni robocze.

Aby uzyskać więcej informacji na temat równoważnego czasu pracy, pracy zdalnej i meandrów zatrudniania dobie COVID-19, serdecznie zapraszamy na webinar, który odbędzie się już 23 lipca 2020 r. o godz. 11:00.