Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów pojawiła  się informacja o trwających pracach nad projektem nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw („Projekt Ustawy”).

Głównym celem ww. regulacji jest implementacja do polskiego porządku prawnego przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniająca dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE („Dyrektywa AML V”).

Jak wynika z informacji zawartych na stronie, Projekt Ustawy zakłada kilka istotnych zmian, m.in.:

 • doprecyzowanie i poszerzenie listy instytucji obowiązanych, poprzez dodanie do niej przedsiębiorców, prowadzących działalność polegającą m.in. na:
 1. obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki,
 2. przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami;
 3. przechowywaniu, obrocie lub pośrednictwie w obrocie ww. towarami w zakresie transakcji o równowartość 10 000 euro lub wyższej,;
 • uszczegółowienie części definicji, m.in. definicji beneficjenta rzeczywistego, państwa członkowskiego oraz grupy;
 • doprecyzowanie zasad stosowania środków bezpieczeństwa finansowego i działań podejmowanych w relacjach z państwami trzecimi wysokiego ryzyka;
 • wdrożenie mechanizmów weryfikacji danych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych;
 • wprowadzenie obowiązku publikacji przez państwa UE wykazu stanowisk i funkcji publicznych, kwalifikowanych jako eksponowane stanowiska polityczne;
 • doprecyzowanie zasad przechowywania dokumentów i informacji uzyskanych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego;
 • wprowadzanie rozwiązań dotyczących reglamentacji działalności związanej ze świadczeniem usług na rzecz niektórych podmiotów;
 • rozszerzenie katalogu sankcji nakładanych na instytucje obowiązane w wypadku narażenia przepisów Ustawy.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów został określony na II kwartał  2020 r.

Będziemy na bieżąco informować Państwa o przyjętych przez ustawodawcę rozwiązaniach mających na celu implementację Dyrektywy AML V oraz o postępie prac na projekcie.