Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało pakiet zmian w prawie budowlanym. Planowana nowelizacja ma doprowadzić do uproszczenia i przyspieszenia procesu inwestycyjno-budowlanego, jak również do zapewnienia większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć.

    Proponowane zmiany zakładają m.in. likwidację obowiązku występowania organu o upoważnienie do właściwego ministra na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Obecnie na takie odstępstwo konieczna jest zgoda starosty (lub prezydenta miasta na prawach powiatu) poprzedzona uzyskaniem upoważnienia ministra, co wydłuża całą procedurę średnio o ok. 2 miesiące.

Proponuje się również wydłużenie listy przypadków, w których wystąpienie istotnych odstępstw nie będzie skutkowało koniecznością uzyskania projektu oraz pozwolenia zamiennego.

Zaproponowano również wprowadzenie podziału projektu budowlanego na projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny. Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany, będą tą częścią projektu budowlanego, którą zatwierdzać ma organ administracji architektoniczno-budowlanej przed wydaniem decyzji pozwolenia na budowę. Z kolei projekt techniczny będzie przedkładany do organu nadzoru budowlanego na późniejszym etapie procesu inwestycyjnego – w ramach zgłoszenia zakończenia robót budowlanych lub wystąpienia z wnioskiem o udzielenie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Wprowadzenie podziału projektu budowlanego ma za zadanie umożliwić inwestorowi etapowe sporządzenie projektu budowlanego. Inwestor po zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego będzie mógł przystąpić do sporządzenia projektu technicznego, dzięki czemu nie będzie musiał ponosić kosztów wprowadzania ewentualnych zmian w projektach branżowych.

Zgodnie z nowymi przepisami nie będzie można stwierdzić nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli na jej podstawie zostało zrealizowane zamierzenie budowlane, a od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat, a w przypadku wydania decyzji pozwolenia na użytkowanie – 5 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie stała się ostateczna.

Zmiany obejmą również postępowanie legalizacyjne dotyczące samowoli budowlanych. Przewiduje się m.in. uproszczone postępowanie odnoszące się do starych samowoli budowlanych, których budowa zakończyła się przynajmniej 20 lat temu.

Z kolei w przypadku nabycia nieruchomości wraz z obiektem budowlanym będącym w budowie nowy inwestor nie będzie musiał już uzyskiwać zgody dotychczasowego inwestora na przeniesienie pozwolenia na budowę. W procedurze przeniesienia pozwolenia na budowę zostanie odrębnie uregulowany przypadek, gdy nowy podmiot nabył własność nieruchomości objętej pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem od podmiotu, który dotychczas był inwestorem.

Przedstawiciele ministerstwa przewidują, że nowelizacja prawa budowlanego mogłaby wejść w życie już po wakacjach. Obecnie projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw znajduje się na etapie konsultacji publicznych. Będziemy Państwa na bieżąco informować o zmianach w ww. temacie.