Dyrektywa:

  • reguluje zasady ochrony osób wskazujących na nieprawidłowości w przestrzeganiu prawa europejskiego w firmach i instytucjach działających w Unii Europejskiej, jak i ochrony osób ich wspierających,
  • wskazuje na zasady bezpiecznego przekazywania informacji poszczególnymi kanałami informacyjnymi (wewnątrz poszczególnych organizacji i/lub na zewnątrz, do regulatorów i instytucji państwowych) oraz
  • zakreśla obszary prawa unijnego, dla których będą te zasady stosowane.

Dyrektywa czeka na aprobatę ministrów państw unijnych. Po akceptacji przez ministrów państwa członkowskie będą miały dwa lata na wdrożenie Dyrektywy w systemie ustawodawstwa krajowego.

Złożony na początku roku przez Radę Ministrów do Sejmu projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Ustawa) wprowadza w szerszym zakresie pojęcie sygnalisty do ustawodawstwa polskiego. W toku procesu legislacyjnego parlamentarzyści powinni zwrócić uwagę na zgodność jej przepisów z wyżej wymienioną Dyrektywą.

Zamieszczamy link do strony Parlamentu Europejskiego, gdzie została umieszczona treść zatwierdzonej Dyrektywy.