Światło dzienne ujrzał projekt zmian do Ustawy, gdzie zaproponowany został mechanizm funkcjonowania długo wyczekiwanego instrumentu w postaci IP BOX.

Zgodnie z projektem stawka podatku dla kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wyniesie 5% podstawy opodatkowania. Podstawą opodatkowania jednocześnie jest suma kwalifikowanych dochodów osiągniętych z kwalifikowanych praw własności intelektualnych, który zawiera:

 • prawo do wynalazku (patent),
 • dodatkowe prawo ochronne na wynalazek,
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub środek ochrony roślin,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i weterynaryjnego dopuszczone do obrotu,
 • prawo z rejestracji nowych odmian roślin i ras zwierząt,
 • prawo do programu komputerowego.

Co istotne, powyższe prawa muszą być wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności B+R.

Projekt ustawy wskazuje, że dochodem lub stratą z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest dochód/strata:

 •  z opłat/należności wynikających z umowy licencyjne (dot. takiego prawa),
 • ze sprzedaży (takiego prawa),
 • z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi,
 •  z odszkodowania (związanego z prawem).

Dochód „zawarty” w cenie danego towaru ma być ustalany w oparciu o zasadę ceny rynkowej. Co istotne możliwe będzie ustalenie dochodu na poziomie całości produktu/usługi, lub ich grupy (zamiast poszczególnych/pojedynczych praw).

Zgodnie z planem nowe rozwiązanie ma zostać wprowadzone w życie od początku 2019r. Natomiast przepisy przejściowe pozwolą skorzystać z IP BOX w odniesieniu do kosztów już poniesionych, jednak nie wcześniej niż po dniu 31.12.2012 r.

Aby przygotować się do skorzystania z tak skonstruowanego instrumentu przedsiębiorstwa powinny wypracować wewnętrzną strategię zarządzania innowacją i prawami własności intelektualnej.


[1] Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw