Agencja Badań Medycznych ogłosiła w poniedziałek 28.11 plan swojej działalności na 2023. W nadchodzącym roku możemy spodziewać się 5 konkursów, w tym 2 szczególnie interesujących przedsiębiorców.

Oznacza to, że niezwykle ambitny plan działalności realizowany przez Agencję w 2022 r. delikatnie wyhamuje – mimo nadal imponującej kwoty planowanej do rozdystrybuowania (750 mln PLN), zakres tematyczny konkursów będzie węższy niż w bieżącym roku, a kwoty o jakie będą mogli powalczyć przedsiębiorcy istotnie niższe (ok. 150 mln PLN).

Szczegóły poszczególnych naborów przedstawiono poniżej:

  1. Konkurs na utworzenie i rozwój Sieci Centrów Medycyny Cyfrowej w ramach Centrów Wsparcia Badań Klinicznych ABM (ABM/2023/1)

Pierwszy z konkursów ma wesprzeć powstanie Sieci Centrów Medycyny Cyfrowej (CMC) w ramach istniejącej infrastruktury Centrów Wsparcia Badań Klinicznych ABM (łącznie 23 ośrodki). CMC mają pomóc w projektowaniu badań klinicznych (np. przy opracowaniu założeń statystycznych), magazynowaniu danych i ich analizie w czasie rzeczywistym, jak również wziąć odpowiedzialność za retrospektywną analizę danych, ich anonimizację i transfer, przy ścisłej współpracy z ABM.

Rolą CMC będzie również świadczenie usług Medycyny Cyfrowej dla Beneficjentów w ramach projektów badawczych finansowanych przez ABM, m.in. z zakresie analizy wyników badań genetycznych, projektowania badań w aspekcie cyfryzacji czy analizy danych.

W celu poprawy jakości pozyskiwanych danych przewiduje się również doposażanie współpracujących z Centrami Wsparć Badań Klinicznych biobanków, tak aby przechowywane próbki, a następnie pozyskiwane z nich dane spełniały standardy niezbędne do dalszej sprawnej wymiany informacji i analiz w ramach Sieci CMC.

Na konkurs przewidziano 300 mln PLN, planowana data ogłoszenia: I kwartał 2023 r.

  1. Konkurs otwarty na realizację badań epidemiologicznych wielochorobowości (ABM/2023/2)

Po raz pierwszy ABM w swoim planie działania uwzględniła wsparcie na rzecz badań epidemiologicznych. Głównym celem konkursu będzie zbadanie częstości występowania wielochorobowości, ocena jej wpływu na stan zdrowia polskiej populacji, wykorzystanie narzędzi do modelowania trendów, a także zastosowanie uzyskanej wiedzy do poprawy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.

Na konkurs zaplanowany do uruchomienia w II kw. 2023 r. przewidziano 100 mln PLN.

  1. Kurs otwarty na realizację eksperymentów badawczych dotyczących wyrobów medycznych i/lub procedur medycznych w szczególności diagnostycznych i terapeutycznych (ABM/2023/3)

ABM planuje również uruchomienie konkursu na realizację eksperymentów badawczych dotyczących oceny wyrobów medycznych a także procedur medycznych (w szczególności w zakresie diagnostyki, zabiegów chirurgicznych, transplantacyjnych czy zabiegów z wykorzystaniem wyrobów medycznych).

W ramach eksperymentów badawczych bezpośredniej ocenie nie będzie podlega skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo produktów. Eksperymenty badawcze stanowią istotne uzupełnienie wiedzy medycznej w obszarach niestanowiących celu oceny badań klinicznych, dzięki którym możliwym jest wskazanie najefektywniejszych klinicznie procedur medycznych w ramach porównań ze standardową praktyką kliniczną (a także ich optymalizacja bądź nawet stworzenie nowych procedur), poszerzenie wiedzy medycznej w obszarach nie związanych bezpośrednio z zastosowaniem danych produktów czy w końcu dostarczenie wysokiej jakości dowodów naukowych pozwalających zaktualizować wytyczne praktyki klinicznej.

Co istotne, przedsiębiorstwa będą mogły uczestniczyć w tym konkursie jedynie jako współkonsorcjanci.

W budżecie ABM zarezerwowano na ten konkurs 200 mln PLN, planowana data jego uruchomienia to II kw. 2023.

  1. Konkurs dla przedsiębiorstw na opracowanie lub adaptację wyrobów medycznych na potrzeby medycyny wojskowej ze szczególnym uwzględnieniem medycyny pola walki (ABM/2023/4)

Argumentem za uruchomieniem kolejnego konkursu jest postępujący w ostatnim czasie wzrost zagrożeń militarnych w naszym regionie Europy, skutkujący koniecznością reorientacją na potrzeby w zakresie zwiększenia zdolności obronnych Polski, w tym w obszarze medycyny wojennej.

W ramach konkursu finansowane będą projekty zakładające rozwój (lub dostosowanie) wyrobów medycznych mających bezpośredni wpływ na zwiększenie szans przeżycia sił własnych biorących udział w walce zbrojnej oraz ludności cywilnej w warunkach konfliktu zbrojnego, poprzez tworzenie produktów ratujących życie oraz pozwalających na przedłużoną opiekę nad poszkodowanym, który nie może być ewakuowany z bezpośredniego zaplecza pola walki. Na szczególną uwagę zasługiwać będą wyroby medyczne podwójnego zastosowania (ang. dual use goods), czyli wyroby z możliwością wykorzystania nie tylko na polu walki czy w przypadku ataku terrorystycznego, ale również w stanach klęsk żywiołowych i wypadków.

Na konsorcja czekać będzie w tym naborze 100 mln PLN, a start konkursu jest planowany na II kw. 2023 r.

  1. Konkurs otwarty dla przedsiębiorstw na opracowanie nowych lub ulepszonych antybiotyków, chemioterapeutyków bądź preparatów skojarzonych, a także terapii fagowych stosowanych w leczeniu zakażeń bakteryjnych (ABM/2023/5)

Ostatni z zaplanowanych konkursów adresować będzie globalne wyzwanie związane z opornością mikroorganizmów na antybiotyki. Celem konkursu będzie opracowanie i wprowadzenie na rynek nowych antybiotyków i antybakteryjnych chemioterapeutyków, bądź preparatów skojarzonych zawierających połączenia kilku antybiotyków lub antybiotyków z innymi związkami jak również opracowanie i rozwój preparatów fagowych.

Zaplanowany na III kw. 2023 r. konkurs zostanie zasilony przez ABM kwotą 50 mln PLN.