Na koniec kwietnia ogłoszony został kolejny nabór wniosków w ramach I Etapu Działania 1.4 PO PW „Wzór na konkurencję”. Małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej - tj. w województwie lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim lub warmińsko-mazurskim – ponownie mają możliwość sfinansowania przeprowadzenia audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej, na podstawie której będą mogły następnie wdrożyć innowacje. Wnioski o dofinansowanie można składać od 3 czerwca do 31 lipca 2019 r. Budżet konkursu to 5 mln zł.

Co ważne, wybór wykonawcy audytu wzorniczego przez wnioskodawcę musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i musi on być przeprowadzony zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności. Poprawność procedury wyboru wykonawcy audytu wzorniczego oraz jego potencjał i zasoby podlegają ocenie w ramach kryteriów wyboru projektów. Ponadto, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie należy podpisać umowę warunkową z wybranym wykonawcą.

Strategia wzornicza

Strategia wzornicza rozumiana jest jako raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego. Powinna zawierać co najmniej następujące elementy:

  1. ogólną charakterystykę firmy zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej,
  2. ogólny opis otoczenia firmy w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów,
  3. opis trendów rynkowych, określenie kluczowych w kontekście beneficjenta trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek beneficjenta,
  4. ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie,
  5. zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie (przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie),
  6. możliwości rozwiązania problemów wzorniczych w firmie,
  7. rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy.

Szczegóły konkursu "Wzór na konkurencję"


Dla kogo?

Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.


Termin naboru:

3 czerwca – 31 lipca 2019 r.


Budżet:

5 mln PLN


Maksymalna wartość dofinansowania:

100 tys. PLN


Poziom wsparcia:

Do 85% kosztów kwalifikowanych (pomoc de minimis)


Koszty kwalifikowane:

Stanowią koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej. Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego oraz nie mogą być związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP.


Warto dodać, iż przedsiębiorcy, którzy prawidłowo wykorzystają pomoc finansową otrzymaną w ramach Etapu I, tzn.:

  • zrealizują pełny zakres rzeczowy i finansowy projektu,
  • złożą wniosek o płatność końcową wraz ze strategią wzorniczą, które zostaną zatwierdzone przez PARP

będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w ramach Etapu II Działania 1.4. PO PW w odrębnym konkursie. W Etapie II będzie udzielana pomoc na wdrożenie działań rekomendowanych w wyniku przeprowadzonego w I Etapie audytu wzorniczego uwzględnionych w strategii wzorniczej. Nabór wniosków w ramach Etapu II rozpocznie się 30 maja 2019 r., a zakończy 31 lipca 2020 r.