„Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" (działanie 2.1 PO IR) to pierwszy konkurs, do którego zastosowano nowy system oceny wniosków. Do tej pory można było poprawić wniosek w bardzo ograniczonym zakresie, teraz będzie to możliwe pod kątem formalnym i merytorycznym czyli znacznie szerzej. To wszystko dzięki nowelizacji ustawy wdrożeniowej, która weszła w życie 2 września br. Zmiany mają charakter systemowy i będą dotyczyły programów centralnych i regionalnych. W 2018 roku zastosują je wszystkie instytucje realizujące konkursy z Programu Inteligentny Rozwój.

Niewątpliwie zmiany są na plus. Uprawomocniają one stosowaną od dłuższego czasu w PO IR dobrą praktykę zgodnie, z którą w konkursach dla przedsiębiorstw formalności już od dawna nie były powodem odrzucania wniosków. Przedsiębiorca miał prawo do poprawek formalnych wniosku, ale to de facto wydłużało całą procedurę oceny. Eliminacja etapu oceny formalnej, zwłaszcza w dobie digitalizacji, kiedy to generator wniosków nie pozwala na walidację wadliwego pod kątem formalnym wniosku jest krokiem właściwym. Uwagi formalne, które instytucje zgłaszały, w dużej mierze nie miały wpływu na późniejszą ocenę merytoryczną i z powodzeniem mogły być poprawiane samodzielnie przez urzędników lub w razie potrzeby wniosek mógł być w tym zakresie uzupełniany przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie.

Należy podkreślić, że nie wszystkie kryteria oceny formalnej zostały wyeliminowane, część z nich przeniesiono je do oceny merytorycznej. Na przykład kryterium wykluczenia przedsiębiorcy z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej. Sytuacja ta w każdym przypadku badana będzie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie ponieważ to właśnie w momencie otrzymania pomocy publicznej rozumianej jako podpisanie umowy, a nie złożenie wniosku, beneficjent nie może znajdować się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Warto jednak to ryzyko zbadać przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Możliwość korekty wybranych części wniosku w ramach oceny merytorycznej poszczególnych kryteriów wniosku to również zmiana pozytywna. Ostatecznie to zapisy regulaminu przesądzą o zakresie i trybie dokonywania zmian. Jeżeli jednak będą one wprowadzone na wzór rozwiązań zaimplementowanych przez NCBR, który we wdrażanych przez siebie instrumentach (np. Szybka Ścieżka) dopuszcza korekty kosztów czy doprecyzowanie kamieni milowych projektu przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie, to zdecydowanie powinno to poprawić efektywność całego procesu oceny. Instytucje, w żadnym działaniu, nie powinny odrzucać wniosków o dofinansowanie z powodu oceny poszczególnych pozycji kosztowych. Każdy kto realizuje projekty wie, że budżet projektu w trakcie realizacji podlega wielokrotnym przesunięciom i zmianom.

Warto też wspomnieć o innych uproszczeniach takich jak organizacja konkursów w rundach, które jest od dawna już stosowane przez NCBR czy też rezygnacja z dołączania dokumentów np. z urzędu skarbowego, zaświadczeń z ZUS. Takie załączniki instytucja może pozyskać we własnym zakresie. Zmiany powinny znacznie skrócić proces oceny wniosków a przedsiębiorcy szybciej otrzymają informację o przyznaniu dotacji.