25 sierpnia br. fundusz PFR NCBR CVC ogłosił nabór na propozycje inwestycyjne dotyczące tworzenia funduszy corporate venture capital (CVC). O finansowanie ubiegać się mogą podmioty zainteresowane dokonywaniem bezpośrednich inwestycji (kapitałowych i quasi-kapitałowych) w technologiczne spółki celowe mające status MŚP (runda A lub B, etap seed) spełniające określone warunki (np. nie prowadzące działalności lub działające krócej niż 7 lat od pierwszej sprzedaży komercyjnej, nie notowane na giełdzie, potrzebujące początkowej inwestycji). Zakładany horyzont czasowy działań wynosi 5 lat dla okresu inwestycyjnego oraz 5 lat dla okresu wychodzenia z inwestycji.

Podmiotem zarządzającym PFR NCBR CVC jest konsorcjum PFR Ventures oraz BGK TFI. Środki finansowe na działalność funduszu w kwocie ok. 880 mln zł stanowią wkład NCBR (50%) oraz inwestorów prywatnych (50%). NCBR CVC planuje dofinansowanie 6 - 9 funduszy CVC o kapitalizacji 8 – 150 mln zł. Maksymalny poziom inwestycji w spółkę portfelową wynosi 35 mln zł (jednak nie więcej niż 20% kapitalizacji danego funduszu).

Oferty w ramach naboru mogą być składane przez istniejące fundusze kapitałowe lub podmioty zarządzające mające utworzyć Fundusz Kapitałowy (Fundusz CVC). Złożone oferty podlegają dwuetapowej ocenie. Etap pierwszy obejmuje weryfikację spełnienia kryteriów dostępu, a następnie kryteriów oceny merytorycznej. Kwalifikacja oferty do drugiego etapu oceny wymaga uzyskania w pierwszym etapie nie mniej niż 50% ogólnej liczby punktów oraz 50% punktów w ramach każdego kryterium.

Drugi etap oceny stanowić będzie pogłębiona analiza ekonomiczno-prawna (due diligence). Celem analizy będzie weryfikacja pod względem prawnym, finansowym i biznesowym zdolności oferenta do zawarcia i wykonania umowy inwestycyjnej. Na podstawie wyników oceny due diligence przeprowadzony zostanie wybór ofert. Podmioty, które złożyły zwycięskie oferty, zostaną następnie zaproszone do negocjacji umowy inwestycyjnej.

Na co zwrócić uwagę?

Kluczowy dla pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie jest skład zespołu, który będzie prowadził Fundusz. W szczególności istotne jest doświadczenie transakcyjne i przedsiębiorcze. Ponadto, członkowie zespołu powinni być dobrani w taki sposób, aby ich kompetencje i wiedza wzajemnie się uzupełniały. Należy również starannie zaplanować zaangażowanie czasowe poszczególnych osób. Drugim istotnym aspektem jest odpowiednio sformułowana strategia inwestycyjna, obejmująca m.in. założenia co do sposobu pozyskiwania projektów, politykę inwestycyjną i ścieżki wyjść z inwestycji.

Nabór ofert inwestycyjnych (w formie elektronicznej) będzie prowadzony w trybie ciągłym do 31 grudnia 2020 r.