Komisja Europejska zatwierdziła program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) z budżetem ok. 2 mld EUR, który jest kontynuacją Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) w ramach nowej perspektywy finansowej Funduszy Europejskich 2021-2027. Celem programu jest kolejny etap cyfrowej transformacji kraju.

O założeniach programu pisaliśmy w artykule Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy w następstwie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

W ogólnym kształcie pozostaną one niezmienione.  Program będzie się koncentrował przede wszystkim na:

 • Zwiększeniu dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego poprzez objęcie gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i miejsc istotnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego dostępem do ultraszybkiego internetu,
 • Zaawansowanych usługach cyfrowych, przede wszystkim udostępnianiu nowych e-usług o zasięgu ogólnokrajowym oraz systemów informatycznych (z obszaru zdrowia, finansów czy sprawiedliwości),
 • Cyberbezpieczeństwie, przez co rozumie się zapewnienie bezpieczeństwa wymiany danych i elektronicznego załatwiania spraw,
 • Digitalizacji i udostępnianianiu danych, a także informacji sektora publicznego, dzięki czemu, będą mogły powstać nowe usługi i aplikacje,
 • Cyfrowych rozwiązaniach problemów, czyli rozwoju współpracy międzysektorowej na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych,
 • Kompetencjach cyfrowych kadr, w tym w szczególności rozwoju kompetencji specjalistycznych, głównie z zakresu cyberbezpieczeństwa, gospodarki opartej na danych idostępności cyfrowej.

Zakres wsparcia jest komplementarny z pozostałymi programami realizującymi cele polityki spójności na lata 2021-2027 oraz innymi instrumentami krajowymi i unijnymi.  Podobnie jak w Programie Polska Cyfrowa o dotację będą mogły ubiegać się:

 • Przedsiębiorstwa telekomunikacyjne
 • Jednostki administracji publicznej
 • Organizacje pozarządowe
 • Podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki
 • Podmioty lecznicze
 • Instytucje kultury

Korzyści z wdrożenia Programu FERC

W ciągu minionych dwóch lat trwania pandemii każdy z nas miał szansę przekonać się o tym, jak ważna jest cyfryzacja, dostęp do usług cyfrowych w różnych dziedzinach życia, poczynając od handlu, poprzez system ochrony zdrowia i kończąc na ofercie edukacyjnej i rozrywkowej. Nałożone na przedsiębiorców ograniczenia pokazały jak istotny jest szybki rozwój innowacji i cyfryzacji dla sprawnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństw w czasie tego typu zagrożeń. Wykorzystując doświadczenia minionego okresu, niewątpliwym wyzwaniem dla perspektywy finansowej 2021-2027 będzie zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania, w szczególności na zaawansowane umiejętności cyfrowe, z takich obszarów, jak np.: analiza danych i uczenie maszynowe, robotyka i sensory, e-handel,  cyberbezpieczeństwo, Internet rzeczy, obliczenia kwantowe, czy zarządzanie IT. Dlatego oczekiwanym skutkiem uruchomienia programu FERC jest wzmocnienie rozwoju społeczeństwa cyfrowego w Polsce i pomimo, że katalog podmiotów uprawnionych do uzyskania bezpośredniego wsparcia w ramach Programu jest dość mocno ograniczony, to w wyniku realizacji celów programu, pośrednio, skorzystają na nim wszyscy obywatele.