13 października br. International Federation of Robotics (Międzynarodowa Federacja Robotyki – organizacja szerząca wiedzę na temat robotyzacji na świecie i korzyści z nią związanych) opublikowała raport World Robotics 2022, gdzie oprócz prognoz dla robotyki znajdziemy ciekawe statystyki za rok poprzedni. Bez wątpienia potwierdza się, że robotyzacja jest trendem wzrostowym, przy czym polskie przedsiębiorstwa nie pozostają w tyle. Warto w związku z tym rozważyć skorzystanie z preferencji obniżających realne koszty robotyzacji.

W 2021 r. nowe instalacje robotów przekroczyły niedostępny wcześniej pułap 500 tysięcy jednostek, wyprzedzając o 31% rok 2020 oraz o 22% dotychczas rekordowy rok 2018. Poziom robotyzacji osiągnął prawie 3,5 mln sztuk (+15% r/r). Przeciętnie na 10 tys. pracowników zatrudnionych w przemyśle przypadało 141 robotów (126 w 2020 roku). Liderem pozostaje przemysł elektroniki (przed 2020 rokiem prym wiodła branża automotive, która jednak znacząco została dotknięta pandemią COVID-19). W 2023 roku spodziewane jest osiągnięcie rocznego poziomu 600 tysięcy nowych instalacji, 700 tysięcy – w 2025 r.

W Europie Środkowej i Wschodniej odnotowano wzrost o 47%, co jest imponujące tym bardziej, że w 2020 wynosił on jedynie 17%. Polska znalazła się ponownie w rankingu 15 największych rynków pod kątem instalacji robotów przemysłowych – zainstalowano aż o 56% nowych jednostek więcej r/r.

Polscy przedsiębiorcy będący producentami różnego rodzaju wyrobów, którzy postawili na robotyzację w ostatnich latach, mogą od 2022 r., skorzystać z ulgi podatkowej pozwalającej na dodatkowe odliczenie od dochodu 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację (tzw. ulga na robotyzację). W rzeczywistości powoduje to, że koszt zakupu robota przemysłowego wpływa na wynik podatkowy przedsiębiorcy w 150%, a nie w 100%. Katalog kwalifikowanych wydatków w uldze na robotyzację obejmuje m.in. koszty zakupu/leasingu robotów przemysłowych, a także koszty zakupu maszyn i urządzeń funkcjonalnie z nimi związanych, niezbędnego oprogramowania oraz szkoleń dla pracowników użytkujących roboty. Ważne aby wspomnieć, że ulgą są objęte zarówno roboty zakupione przed 1 stycznia 2022 r., jak i te zakupione po tej dacie. Istotne, by wciąż trwała podatkowa amortyzacja przedmiotowych robotów (kosztem kwalifikowanym są bowiem podatkowe odpisy amortyzacyjne).

Dodatkowo, aby wesprzeć przedsiębiorców z branży meblarskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nową, pilotażową formę dofinansowania, tzw. Robogrant. Zgodnie z dostępnymi informacjami, dofinansowanie mogą uzyskać małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą czynną działalność gospodarczą w Polsce w zakresie produkcji mebli oraz przynajmniej w dwóch z trzech zamkniętych lat obrotowych poprzedzających rok, w którym złożą wniosek o udzielenie grantu, osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 3 miliony PLN. Dofinansowanie do wysokości do 850 tysięcy PLN (85% wartości projektu) można przeznaczyć na zakup, instalację i uruchomienie robota przemysłowego wraz z komplementarnymi maszynami i urządzeniami, a także zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia (katalog kosztów zatem w dużej mierze pokrywa się z tym przewidzianym dla ulgi na robotyzację).

Nabór wniosków w ramach Robograntu trwać będzie od 8 listopada do 6 grudnia 2022 r., do godz. 16.00.

Wsparcie na robotyzację przedsiębiorstw będzie dostępne również w ramach programów planowanych do uruchomienia z nowej perspektywy finansowej UE. Podstawowym instrumentem wsparcia będzie moduł cyfryzacji w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W tym module wsparcie zostanie skierowane na finansowanie obszarów takich jak m.in. robotyzacja linii produkcyjnych czy analityka danych i optymalizacja produkcji. Moduł cyfryzacji będzie modułem uzupełniającym, co oznacza, że będzie dostępny wyłącznie w przypadku uwzględnienia w projekcie modułu obowiązkowego, czyli prac B+R (obowiązkowo dla dużych firmy) lub wdrożenia wyników B+R (prawdopodobnie dla MSP). Pierwsze nabory z programu FENG są przewidziane w I kw. 2023 r.

W przypadku firm z sektora MSP, również program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 przewiduje wsparcie z zakresu automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji. Będzie on przeznaczony dla firm z woj. lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, a dodatkowo obejmie region statystyczny mazowiecki regionalny, czyli województwo mazowieckie z wyłączeniem Warszawy i otaczających ją powiatów.

W ramach tego działania przewidziano kompleksowe wsparcie dla firm z sektora MŚP w zakresie wdrażania rozwiązań automatyzacji i robotyzacji, które zostanie przeznaczone na:

  • usługi rozwojowe w postaci audytu procesów produkcyjnych, usługowych i biznesowych oraz stworzenie mapy drogowej transformacji cyfrowej;
  • dofinansowanie wdrożenia rozwiązań zaplanowanych w mapie drogowej transformacji cyfrowej oraz przeszkolenie/przekwalifikowanie pracowników do celów obsługi nowych procesów.

W przypadku ulgi na robotyzację, dotyczy ona kosztów poniesionych w latach 2022 – 2026 (rozliczenie następuje w deklaracji rocznej). Niestety ulgi na robotyzacje nie zastosujemy do tej wartości robotów, które są pokryte dotacjami. Niemniej jak najbardziej można skorzystać z tej ulgi w zakresie kosztów niedotowanych.