Poniżej przedstawiamy podsumowanie najciekawszych interpretacji podatkowych dotyczących stosowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową (ulgi B+R) wydanych w styczniu 2019 roku. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odniósł się m.in. do kwestii kosztów kwalifikowanych, definicji działalności badawczo-rozwojowej oraz wyodrębnienia kosztów w ewidencji rachunkowej.

Wybrane orzeczenia dotyczące ulgi B+R

Koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych i równorzędnych nabywanych od pracowników uczelni nie stanowią kosztów kwalifikowanych

Dyrektor KIS zwrócił uwagę, że przepisy dotyczące ulgi B+R należy interpretować ściśle. W związku z tym wydatków poniesionych na zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową nie można utożsamiać z wydatkami poniesionymi na zakup tego typu usług świadczonych lub wykonywanych przez pracowników naukowych będących pracownikami uczelni, które to usługi nabywane są na podstawie zawartych z nimi umów cywilnoprawnych. Wydatki te zatem nie mogą stanowić kosztów kwalifikowanych do rozliczenia w ramach ulgi.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 stycznia 2019 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.537.2018.3.KO


Koszty prototypów mogą stanowić koszty kwalifikowane nawet jeśli finalnie zostaną one sprzedane lub zutylizowane

W toku prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej wnioskodawca tworzy prototypy nowych lub istotnie ulepszonych produktów, a także serie pilotażowe. Po przeprowadzeniu odpowiednich testów i badań wytworzone prototypy mogą zostać sprzedane na rynku, sprzedane na złom podmiotom specjalizującym się w utylizowaniu tego typu materiałów lub w inny sposób zutylizowane. Zdaniem Organu spółka będzie uprawniona do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych poniesionych na ich wytworzenie, niezależnie od tego czy finalnie zostaną one sprzedane, zezłomowane lub w inny sposób zutylizowane, gdyż okoliczność ta nie ma znaczenia dla możliwości rozliczenia kosztów w ramach ulgi B+R.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 stycznia 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.536.2018.2.JKT


Koszty nabycia sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego po zakończeniu działalności B+R do innych celów można rozliczyć w ramach ulgi w pełnej wysokości

Zgodnie z przepisami o uldze B+R za koszty kwalifikowane uznaje się koszty nabycia niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w działalności badawczo-rozwojowej. Zdaniem spółki skoro sprzęt ten został pierwotnie nabyty celem użytkowania go bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, to jego wtórne wykorzystanie po realizacji danego projektu badawczo-rozwojowego nie powinno mieć wpływu na możliwość zaliczenia tego kosztu do kosztów kwalifikowanych. Dyrektor KIS zgodził się, że w przypadku nabycia sprzętu specjalistycznego w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, a po realizacji zadań z nią związanych wykorzystania tego sprzętu zarówno w ramach innych projektów B+R, jak i do odmiennych celów związanych z jej działalnością gospodarczą, spółka może zaliczyć do kosztów kwalifikowanych koszty nabycia sprzętu w pełnej wysokości.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 stycznia 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.564.2018.2.APO


Koszty korzystania z aparatury naukowo-badawczej na podstawie umów leasingu stanowią koszty kwalifikowane

We wniosku o wydanie interpretacji spółka podała, że jest stroną umów leasingu, na podstawie których korzysta (wyłącznie na potrzeby prowadzonych prac badawczo-rozwojowych) z aparatury naukowo-badawczej, przy czym leasingodawcy nie stanowią wobec niej podmiotów powiązanych. Ponieważ korzystanie z aparatury naukowo-badawczej na zasadzie leasingu stanowi korzystanie odpłatne, uprawnione jest zaliczenie do kosztów kwalifikowanych kosztów wynikających z tych umów leasingu.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 stycznia 2019  r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.539.2018.2.BM


Koszty opłat za Internet i energię ponoszone na rzecz pracowników zdalnych nie stanowią kosztów kwalifikowanych

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej spółka zwróciła się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z pytaniem o ponoszone koszty pracownicze. Na wstępie Organ zauważył, że jeśli pracownik w ramach świadczonej pracy wykonuje obowiązki zarówno związane, jak i niezwiązane z działalnością badawczo-rozwojową, część wynagrodzenia, która nie dotyczy realizacji tej działalności nie może stanowić kosztów kwalifikowanych do odliczenia w ramach ulgi B+R. Ponadto, kosztami kwalifikowanymi w przypadku kosztów ponoszonych w związku z zatrudnieniem pracowników mogą być tylko należności wymienione w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz składki od tych należności. Do tej kategorii nie zalicza się sfinansowania przez pracodawcę łącza internetowego oraz kosztów energii niezbędnej do pracy sprzętu komputerowego.

Zmiana interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 stycznia 2019 r., sygn. DPP13.8221.38.2017.GTM


Opracowywanie prototypów, projektów pilotażowych, testowanie i walidacja nowych lub ulepszonych rozwiązań nadal mieści się w definicji prac rozwojowych

W dniu 1 października 2018 r. zmieniła się definicja prac rozwojowych dla celów stosowania ulgi B+R. Dyrektor KIS potwierdził, że wyłączenie z niej przykładowego wymienienia przejawów prac rozwojowych, tj. opracowywania prototypów, projektów pilotażowych, testowania i walidacji nowych lub ulepszonych rozwiązań stanowi jedynie jej uproszczenie, nie zmieniając zakresu. Wymienione prace mieszczą się zatem w obecnie obowiązującej definicji prac rozwojowych, jako że spełniają postawione przez ustawodawcę podstawowe wymogi.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 stycznia 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.558.2018.2.BM


Koszty kwalifikowane można wyodrębnić w ewidencji na zakończenie roku podatkowego

Dyrektor KIS zgodził się z wnioskodawcą, że przepisy regulujące ulgę B+R nie precyzują, że odrębna ewidencja kosztów kwalifikowanych powinna być prowadzona w sposób ciągły przez cały rok podatkowy, za który dokonane miałoby zostać odliczenie tych kosztów od podstawy opodatkowania w ramach ulgi. Wyodrębnienie przez podatnika tych kosztów w ewidencji powinno jedynie zostać przeprowadzone przed złożeniem zeznania podatkowego za dany rok podatkowy oraz umożliwiać wskazanie wysokości kosztów kwalifikowanych poniesionych w tym roku. Oznacza to, że przygotowanie ewidencji na koniec danego roku podatkowego wypełnia obowiązek wyodrębnienia kosztów kwalifikowanych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 stycznia 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.574.2018.1.JKT

Zobacz również: Ulga B+R