Poniżej prezentujemy podsumowanie najciekawszych indywidualnych interpretacji podatkowych dotyczących stosowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową (Ulgi B+R) wydanych w sierpniu, wrześniu i październiku 2019 roku.

Wybrane orzeczenia dotyczące ulgi B+R


Definicja działalności badawczo-rozwojowej a biznesowe działania wdrożeniowe

Wnioskodawca z branży IT zajmujący się opracowywaniem oraz dostarczeniem zaawansowanych rozwiązań informatycznych w formie systemów, programów, bądź innych funkcji wspomagających wewnętrzne procesy klientów spółki, zwrócił się z wnioskiem o ustalenie, czy prowadzone prace w ramach Projektów realizowanych w obszarach B+R spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej w części dotyczącej wdrożenia biznesowego. Wdrożenie biznesowe jest ostatnim etapem w przyjętej przez spółkę metodyce i polega na przeszkoleniu klienta/pracowników klienta z użytkowania, jak również szkoleniu klienta/pracowników klienta z administrowania i zarządzania oprogramowaniem. Dyrektor KIS nie przychylił się do stanowiska Wnioskodawcy argumentując, iż trudno przypisać tym działaniom charakter twórczy oraz mający na celu zwiększenie zasobów wiedzy, jak również wykorzystanie tych zasobów do tworzenia nowych zastosowań.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 sierpnia 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.252.2019.2.MO


Możliwość łączenia ulgi B+R z dofinansowaniem ze środków unijnych – wkład własny wnioskodawcy

Wnioskodawca – producent maszyn i urządzeń dla górnictwa – prowadzi prace B+R związane z m.in. opracowywaniem systemów transportu mających na celu m.in. poprawę warunków BHP podczas prowadzonego transportu, a także projektowanie, doradztwo oraz całodobowy serwis w zakresie oferowanych urządzeń. Niektóre z prowadzonych projektów spółki były przedmiotem dofinansowania ze środków UE. Spółka stoi na stanowisku, iż środki stanowiące wkład własny w przedmiotowych projektach można uznać za kwalifikowane w świetle Ulgi B+R. Organ przychylił się do stanowiska wnioskodawcy – w związku z przyznanym dofinansowaniem, spółka może zaliczyć do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d uCIT, wydatki stanowiące koszt uzyskania przychodu, które zaliczają się do przewidzianego w tymże przepisie katalogu jedynie w części, w której nie zostały zwrócone w formie dotacji.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 sierpnia 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.280.2019.1.MBD


Możliwość łączenia Ulgi B+R z dofinansowaniem ze środków unijnych – wkład własny konsorcjanta pokrywany przez wnioskodawcę

Wnioskodawca, którego przedmiotem działalności jest działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, wraz z konsorcjantem zawarli w styczniu 2019 r. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie projektu w ramach POIR. Zgodnie z zawartą umową, jak również umową konsorcjum, wnioskodawca pokrywa 100% wkładu własnego po swojej stronie oraz 100% wkładu własnego po stronie konsorcjanta (finansuje jego działania). Oznacza to, iż konsorcjant nie zwróci spółce wartości pokrytego wkładu własnego.

Spółka zwróciła się z prośbą o ustalenie czy koszty wkładu własnego konsorcjanta na realizację projektu stanowią dla niej koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18d ust. 1 uCIT. Dyrektor KIS przychylił się do stanowiska wnioskodawcy – ciężar ekonomiczny wkładu własnego konsorcjanta ponosi wnioskodawca,  który nie otrzyma jego zwrotu tegoż wkładu.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 sierpnia 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.240.2019.1.APO


Ustalenie czy sprzedaż prototypu stanowi w tej części zwrot poniesionych wydatków

Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie projektowania oraz produkcji form wtryskowych oraz form do rozdmuchu do tworzenia elementów z tworzywa sztucznego. Zdaniem Spółki, odpisy amortyzacyjne od Form oraz Maszyn wytworzonych w ramach działalności badawczo-rozwojowej, które zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych, stanowią koszty kwalifikowane, aż do momentu sprzedaży/pełnego zamortyzowania/likwidacji Maszyny bądź Formy. Dodatkowo, w przypadku późniejszej, ewentualnej sprzedaży Maszyny bądź Formy, które zostały przyjęte jako środek trwały, Spółka zakłada, że będzie miała prawo do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Ulga, z której skorzysta Spółka, odnosić się będzie do części odpowiadającej zaliczonej do kosztów podatkowych niezamortyzowanej wartości początkowej danego środka trwałego - w przypadku jego późniejszej sprzedaży. Powyższe oznacza, że od wartości, za jaką została przyjęta Maszyna bądź Narzędzie do środków trwałych, należy odjąć sumę odpisów amortyzacyjnych. Wynik z tego działania będzie uprawniał do skorzystania z ulgi określonej w art. 26e Ustawy PIT. Organ przychylił się do stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 września 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.365.2019.1.MO


Możliwość kwalifikowania m.in. kosztów premii, bonusów i nagród, pakietów medycznych, karnetów sportowych, koszty szkoleń, diet i należności za czas podróży oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

Spółka w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi z zakresu IT. Dostarcza rozwiązania m.in. dla banków, firm ubezpieczeniowych i telekomunikacyjnych oraz branży lotniczej.

W związku z wykonywaniem poszczególnych zadań przez ekspertów IT, wnioskodawca ponosi koszty wynagrodzeń zasadniczych, finansuje składki z tytułu należności pracowniczych określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2019.300 z późn. zm., dalej: ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych), a także ponosi inne koszty pracownicze oraz dodatkowe koszty osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło takie jak: koszty premii, bonusów i nagród, koszty szkoleń (tj. uczestnictwa w szkoleniach branżowych, mających na celu podnoszeniem kwalifikacji ekspertów IT niezbędnych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych), karnetów sportowych, opieki medycznej, diet i należności za czas podróży, również ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, stanowiące przychód pracowników spółki lub odpowiednio osób współpracujących ze spółką na podstawie umów zlecenie i umów o dzieło w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2018.1509 z późn. zm., dalej: ustawa o PIT). W związku z powyższym wnioskodawca zwraca się z prośbą o ustalenie czy wskazane koszty kwalifikują się do objęcia Ulgą B+R.

Dyrektor KIS przychylił się do stanowiska Wnioskodawcy. Wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop zostały wprost wymienione w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT jako przychody ze stosunku pracy, a zatem niewątpliwie mieszczą się w katalogu kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 września 2019 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.301.2019.2.MR


Definicja prac B+R w świetle Ulgi

Wnioskodawca jest spółką prowadzącą działalność związaną z produkcją, projektowaniem, dystrybucją odzieży oraz biżuterii i dodatków dla kobiet i mężczyzn. Spółka zwróciła się z wnioskiem o ustalenie czy przedstawiona przez nią działalność nosi znamiona działalności badawczo-rozwojowej. Jednym z działań jest współpraca z osobami posiadającymi i generującymi wpływy w sieciach społecznościach w sieci Internet, tzw. influencerami. Wnioskodawcę i takie osoby łączy umowa cywilnoprawna. Rozwijana obecnie współpraca z tymi podmiotami polega np. na powierzaniu pierwszych partii produktów (partii testowych) do dokonania badania, jak nowo opracowane produkty oddziaływają na zjawiska socjologiczne użytkowników mediów społecznościowych, w szczególności, czy spotykają się z przychylnością i odzewem wyrażanych za pośrednictwem reakcji w social-mediach. W kolejnych krokach podejmowane są prace polegające na analizowaniu efektywności działań marketingowych prowadzonych za pośrednictwem influencerów na podstawie zebranych informacji i raportów oraz w razie konieczności reagowaniu i tworzeniu nowych kanałów współpracy lub zdynamizowaniu efektów osiąganych przez wdrożone rozwiązania marketingowe. Wydając decyzję Dyrektor KIS przychylił się do stanowiska Wnioskodawcy potwierdzając, iż opisane wyżej działanie ma charakter prac B+R. Kwalifikując koszty do Ulgi warto zatem szczegółowo zwrócić uwagę i przyjrzeć się działaniom, które na pozór nie wykazują charakteru badawczego.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 października 2019 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.339.2019.2.MD


Zobacz również: Ulga B+R