Poniżej przedstawiamy  krótkie podsumowanie najciekawszych interpretacji podatkowych dotyczących stosowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową, które zostały wydane między październikiem a grudniem zeszłego roku. Przede wszystkim dotyczą one zakresu wydatków możliwych do odliczenia w ramach ulgi, ale również między innymi rozumienia ustawowej definicji prac rozwojowych czy kosztów, które zostały zwrócone. Liczymy, że poniższa lektura przybliży Państwu ten wciąż rzadko stosowany przez polskie firmy instrument.

Usługi informatyczne nie stanowią usług równorzędnych w stosunku do usług doradczych

Zdaniem Organu, usługi informatyczne nie posiadają żadnych cech wspólnych z ekspertyzami, opiniami, usługami doradczymi czy usługami równorzędnymi wobec nich. W szczególności Dyrektor KIS nie zgodził się ze spółką, że usługi informatyczne nabywane w celu bezpośredniego wsparcia działalności B+R są równorzędne do usług doradztwa (rozumianego przez Organ jako „udzielanie fachowych porad”), bowiem w tym przypadku usługodawcy nie udzielają spółce żadnych porad, lecz jedynie wykorzystują swoją wiedzę w celu wsparcia informatycznego.

Co więcej, Dyrektor KIS podkreślił, że ustawa CIT w brzmieniu obowiązującym również do końca 2017 roku nie dopuszcza uznania kosztów ekspertyz, opinii, usług doradczych i równorzędnych nabywanych od podmiotów niebędących jednostkami naukowymi za koszty kwalifikowane możliwe do odliczenia od podstawy opodatkowania w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową (Ulgi B+R).

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 października 2018 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.359.2018.1.MR


Wynagrodzenie za czas nieobecności  nie może stanowić kosztu kwalifikowanego

Według Dyrektora KIS zarówno kwoty wynagrodzeń za czas nieobecności pracownika, jak i składki na ubezpieczenie społeczne proporcjonalnie przypisane do dni nieobecności nie mogą podlegać odliczeniu w ramach Ulgi B+R, ponieważ w tym czasie pracownik nie realizuje zadań z zakresu działalności badawczo-rozwojowej. W tej kategorii mieszczą się wynagrodzenie za czas urlopu, dodatek urlopowy, wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy w części finansowanej przez płatnika oraz dodatek za dyżur pracownika „pod telefonem”.

Natomiast takie składniki wynagrodzenia, jak wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za nadgodziny, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, diety i inne należności za czas podróży służbowej, kwota wypłacana w ramach ekwiwalentu za samochód (tzw. ryczałtu samochodowego) do wysokości, w jakiej stanowi dla spółki koszt uzyskania przychodu, dodatki za pracę zmianową, za Internet i za pracę w porze nocnej, dodatek za dyżur (kiedy zadania z zakresu działalności B+R są faktycznie wykonywane), premie i nagrody (w tym premia za rekomendację czy za patent), składki na polisy ubezpieczeniowe, dodatek relokacyjny i dodatek na edukację dzieci, koszty abonamentu za świadczenia prywatnej opieki medycznej, koszty kuponów żywnościowych oraz koszty składek od tych należności - w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu - mogą zostać uznane za koszty kwalifikowane, możliwe do odliczenia w ramach Ulgi B+R.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 listopada 2018 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.342.2018.2.JS oraz z 20 listopada 2018 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.344.2018.2.JS


W przypadku korzystania przez kontrahenta z dofinansowania dla wydatków ponoszonych na rzecz spółki nie dochodzi do zwrotu kosztów kwalifikowanych spółce w jakiejkolwiek formie

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji wynika, że spółka prowadzi na zlecenie zewnętrznych podmiotów prace badawczo rozwojowe (tzw. Outsourcing R&D) i ponosi koszty z tego tytułu. W niektórych przypadkach kontrahenci uzyskują środki z funduszy europejskich lub budżetu państwa, z których finansowany jest zakup usług od spółki. Dyrektor KIS uznał, że jeśli kontrahent spółki korzysta z dofinansowania dla wydatków na jej rzecz ze środków z funduszy europejskich lub budżetu państwa, nie dochodzi do zwrotu kosztów na rzecz spółki w rozumieniu przepisów o uldze na działalność badawczo-rozwojową. Dotyczy to także przypadku, gdy spółka sprzedaje wyniki prac Outsourcingu R&D lub w inny sposób przekazuje je na rzecz innych, niezależnych kontrahentów i uzyskuje z tergo tytułu przychody podatkowe – wtedy również koszty kwalifikowane, możliwe do odliczenia w ramach Ulgi, nie są jej zwracane w jakiejkolwiek formie.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 listopada 2018 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.381.2018.2.MR


Należności za czas podróży służbowej stanowią koszty kwalifikowane  jeśli podróż ta jest związana z realizacją działalności B+R

Dyrektor KIS podkreślił, że diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika można uznać za koszty podlegające odliczeniu w ramach Ulgi B+R jedynie w przypadku, gdy podróż stanowiąca podstawę ich wypłaty związana jest z realizacją działalności badawczo-rozwojowej.

Podobnie jak w poprzedniej interpretacji, Organ zwrócił uwagę, że wynagrodzeń za czas nieobecności (wraz ze składkami do nich przypisanymi) nie można uznać za koszty kwalifikowane. Wśród tego rodzaju należności Organ uwzględnił bonus wakacyjny, wynagrodzenie za dni wolne na opiekę nad dzieckiem oraz za czas zwolnienia w celu oddania krwi.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 listopada 2018 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.412.2018.1.APO


Koszt licencji na narzędzia programistyczne podlegają odliczeniu w ramach Ulgi B+R

Spółka w ramach działalności badawczo-rozwojowej projektuje oraz wytwarza specjalistyczne oprogramowanie, w związku z czym ponosi koszty na opłaty za dostęp do narzędzi informatycznych, licencje na narzędzia programistyczne, zakup usług związanych z dostępem do infrastruktury IT oraz zakup sprzętu komputerowego. Zdaniem Organu, spółka do kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu w ramach Ulgi B+R może zaliczyć wydatki na nabycie sprzętu oraz oprogramowania (w tym licencje) w części, w jakiej ten sprzęt i oprogramowanie są wykorzystywanie w ramach jej działalności B+R.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 listopada 2018 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.484.2018.1.MR


Sprzęt komputerowy i inne urządzenia niewykorzystywane bezpośrednio w pracach B+R nie są aparaturą naukowo-badawczą

W celu ustalenia, jakiego typu urządzenia stanowią aparaturę naukowo-badawczą, Dyrektor KIS posłużył się definicją Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z którą „aparatura naukowo-badawcza to zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych (zazwyczaj wyższych o kilka rzędów dokładności pomiaru w stosunku do typowej aparatury stosowanej dla celów produkcyjnych lub eksploatacyjnych). Do aparatury naukowo-badawczej nie zalicza się sprzętu komputerowego i innych urządzeń nie wykorzystywanych bezpośrednio do realizacji prac B+R”. W związku z powyższym Organ potwierdził, że tego rodzaju aparatura to m.in. certyfikowane laboratoria, spektrometry, infrastruktura techniczna i licencje niezbędne do przeprowadzenia badania. Oznacza to, że koszty usług związanych z jej wykorzystaniem nabywane od podmiotów trzecich (niepowiązanych) wyłącznie na potrzeby prac badawczo-rozwojowych mogą stanowić koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 grudnia 2018 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.500.2018.1.MBD


Działalność B+R może być nakierowana na zastosowanie wewnątrz organizacji

Dyrektor KIS potwierdził, że nie ma przeszkód, by móc uznać za działalność badawczo-rozwojową prace B+R w zakresie opracowywania nowych produktów, procesów i usług nakierowanych zarówno na zastosowanie wewnątrz spółki (na rzecz własnej działalności), jak i służących rozwojowi oferty kierowanej na rynek. Ponadto zgodził się, że przepisy podatkowe nie nakładają konieczności posiadania prawa do własności intelektualnej (która jest efektem prac B+R) po stronie spółki. Co istotne, spółka uzyskała potwierdzenie, że zmiana definicji prac rozwojowych, która miała miejsce 1 października 2018 roku stanowi jedynie uproszczenie konstrukcyjne, pozostające bez wpływu na jej zakres.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 grudnia 2018 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.423.2018.1.JS


Za koszty kwalifikowane można uznać odpisy amortyzacyjne od licencji

Zdaniem Organu koszty ponoszone przez spółkę w związku z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej na zakup licencji komputerowych wraz z jej utrzymaniem nie stanowią kosztów nabycia niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego. Licencja powinna być traktowana jako wartość niematerialna i prawna, stąd za koszt kwalifikowany podlegający odliczeniu w ramach Ulgi B+R można uznać odpisy amortyzacyjne od niej dokonywane.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 grudnia 2018 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.485.2018.2.MBD


Koszty reklamacji nie stanowią kosztów kwalifikowanych

Spółka ponosi koszty reklamacji spowodowanej błędem konstruktora, który jest pracownikiem realizującym prace w ramach działalności badawczo-rozwojowej. Dyrektor KIS nie zgodził się ze stanowiskiem spółki, że tego rodzaju koszty mogą podlegać odliczeniu w ramach Ulgi B+R, ponieważ w jej przypadku ich poniesienie jest niezbędne do zakończenia prac badawczo-rozwojowych. Zdaniem Organu nie mają one jednak bezpośredniego związku z prowadzoną działalnością B+R, stąd nie mogą stanowić kosztów kwalifikowanych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 grudnia 2018 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.485.2018.2.MBD


Wydatki związane z utrzymaniem samochodu nie stanowią kosztów kwalifikowanych

Dyrektor KIS zwrócił uwagę, że ustawy podatkowe nie precyzują, co należy rozumieć pod pojęciami materiałów i surowców, które są bezpośrednio związane z działalnością badawczo-rozwojową. Nie zgodził się jednak ze stanowiskiem, że w ich zakresie mieszczą się także leasing samochodu, paliwo do samochodu czy jego naprawa i konserwacja, co oznacza, że nie można ich odliczyć w ramach Ulgi B+R.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 grudnia 2018 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.485.2018.2.MBD


Koszty uczestnictwa w szkoleniach i konferencjach oraz koszty delegacji nie stanowią kosztów kwalifikowanych, jeśli nie stanowią należności pracowników z tytułu stosunku pracy

Jeżeli w związku z ponoszonymi kosztami uczestnictwa w konferencjach naukowych i branżowych, delegacjach pracowników na konferencje (w tym koszty: dojazdu samochodem, paliwa, przelotu, noclegów, wyżywienia, parkingu), delegacjach pracowników na szkolenia (w tym koszty: dojazdu samochodem, paliwa, przelotu, noclegów, wyżywienia, parkingu), które dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, dochodzi do powstania należności na rzecz pracowników, wówczas ponoszone przez pracodawcę z powyższych tytułów wydatki są kosztami kwalifikowanymi. W rozpatrywanej sprawie jednak, koszty uczestnictwa w szkoleniach i konferencjach oraz koszty delegacji dotyczące pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej nie stanowią należności tych pracowników z tytułu stosunku pracy, a zatem nie mogą stanowić one kosztów podlegających odliczeniu w ramach ulgi na działalność B+R.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 grudnia 2018 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.485.2018.2.MBD

Zobacz również: Ulga B+R