Poniżej prezentujemy podsumowanie najciekawszych orzeczeń i interpretacji podatkowych w zakresie stosowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową (ulgi B+R), które zostały wydane w lutym 2019 roku.

Wybrane orzeczenia dotyczące ulgi B+R

Koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych i równorzędnych od podmiotów innych niż jednostki naukowe mogą stanowić koszty kwalifikowane (stan prawny do 31.12.2017)     

Kolejny WSA nie zgodził się ze stanowiskiem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej negującym możliwość uwzględnienia w ramach ulgi B+R za okresy przed 2018 rokiem kosztów ekspertyz, opinii, usług doradczych i równorzędnych świadczonych przez podmioty niebędące jednostkami naukowymi. Zdaniem Sądu sposób sformułowania wówczas obowiązującego przepisu przemawia za podejściem przeciwnym. Co więcej, po 31 grudnia 2017 r. jego brzmienie zmieniło się w sposób na tyle istotny, że nie można uznać tej zmiany za mającą charakter jedynie redakcyjny i doprecyzowujący.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 6 lutego 2019 r., sygn. I SA/Bd 8/19


Produkcja testowa stanowi działalność badawczo-rozwojową, nie stanowi działalności badawczo-rozwojowej testowanie materiałów

W przypadku produktu opracowywanego w ramach działalności badawczo-rozwojowej spółka może otrzymać zlecenie realizacji produkcji testowej. Zleceniodawca bada produkty wytworzone w ramach produkcji testowej pod kątem weryfikacji posiadanych parametrów. W zależności od wyników badania podejmowana jest decyzja odnośnie kontynuacji prac nad produktem. Dyrektor KIS potwierdził, że tego rodzaju produkcja testowa spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej. Nie zgodził się jednak, by za działalność B+R móc uznać testowanie materiałów polegające na ocenie ich jakości oraz przydatności, które ma charakter cykliczny i rutynowy.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 lutego 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.540.2018.3.MBD


Koszty części prac zlecanych podwykonawcom można zaliczyć do kosztów prac rozwojowych

W ramach realizacji produktu w zakresie działalności badawczo-rozwojowej spółka zamawia i nabywa formy wytryskowe, które służą do wytworzenia jego części składowych. W interpretacji indywidualnej uzyskała potwierdzenie, że wydatki poniesione na formy wytryskowe, których wytworzenie dokonywane jest z udziałem podmiotów zewnętrznych, mogą być zaliczone do kosztów prac rozwojowych w rozumieniu ustawy o CIT i tym samym być amortyzowane w sposób przewidziany dla kosztów prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 lutego 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.579.2018.2.MO


Wynagrodzenie od podmiotu powiązanego nie stanowi zwrotu kosztów kwalifikowanych

Przepisy o uldze B+R nie zawierają ograniczeń dotyczących sposobu wykorzystania wyników prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Mogą zatem zostać wykorzystane nie tylko we własnej działalności, ale też zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym lub powiązanym. Sprzedaż wyników prac prowadzonych w ramach działalności badawczo-rozwojowej na zasadzie koszt plus marża do podmiotu powiązanego nie wyklucza zatem stosowania ulgi B+R, w szczególności nie stanowiąc zwrotu kosztów kwalifikowanych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 lutego 2019 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.25.2019.1.MR


Do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i WNiP o wartości poniżej 10 000 PLN

Przedmiotem wątpliwości spółki była przede wszystkim kwestia ustalenia, czy za koszty kwalifikowane może uznać amortyzację środków trwałych w zakresie, w jakim te środki są wykorzystywane w ramach działalności badawczo-rozwojowej - w tym amortyzację jednorazową. Dyrektor KIS potwierdził, że spółka może do kosztów kwalifikowanych zaliczyć koszty związane z dokonywanymi odpisami amortyzacyjnymi od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także od środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych lub wyposażenia, których wartość początkowa jest równa lub niższa niż 10.000.00 zł, w części odpowiadającej ich wykorzystaniu na potrzeby prac badawczo-rozwojowych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 lutego 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.639.2018.2.BM


Wydatki alokowane do wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej mogą stanowić koszty kwalifikowane w roku dokonania odpisów amortyzacyjnych

Dla możliwości odliczenia kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R istotne jest, aby stanowiły one koszty uzyskania przychodu na gruncie ustawy o CIT. W przypadku wartości niematerialnych i prawnych kosztem uzyskania przychodu staje się dopiero odpis amortyzacyjny. W związku z tym, wydatki ponoszone w ramach projektów badawczo-rozwojowych można odliczyć w ramach ulgi B+R w roku, w którym zostały one zaliczone do kosztów uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne, przy czym kwestia daty ich faktycznego poniesienia i alokowania do wartości początkowej WNiP jest nieistotna.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 lutego 2019 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.67.2019.1.MR


Kosztami kwalifikowanymi mogą być jedynie te należności pracowników, które stanowią ich przychód ze stosunku pracy na gruncie ustawy o PIT  

W wydanej interpretacji Dyrektor KIS zdefiniował przychód ze stosunku pracy i ze stosunków pokrewnych jako wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym. Koszty kwalifikowane stanowią zatem te należności pracownicze, które stanowią przychód ze stosunku pracy w części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy w danym miesiącu. Do tej kategorii Dyrektor KIS nie zaliczył wynagrodzenia za czas urlopu i niezdolności do pracy, dodatku osobowego, funkcyjnego, relokacyjnego, odprawy pośmiertnej i kosztów szkoleń.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 lutego 2019  r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.565.2018.2.JKT

Zobacz również: Ulga B+R