Poniżej prezentujemy podsumowanie najciekawszych interpretacji podatkowych dotyczących stosowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową (Ulgi B+R) wydanych w listopadzie i grudniu 2019 roku.

Wybrane orzeczenia dotyczące ulgi B+R


Status CBR a katalog kosztów kwalifikowanych do Ulgi B+R

Posiadanie statusu CBR uprawnia do dodatkowego rozliczania w ramach Ulgi B+R kosztów ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, badań, wiedzy technicznej i patentów lub licencji na chroniony wynalazek, uzyskanych od podmiotów innych niż przede wszystkim uczelnie, instytuty badawcze czy instytuty naukowe, pod warunkiem, że wydatki te zostały poniesione na warunkach rynkowych i są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności B+R.

Niemniej do wydatków tych nie będzie można zaliczać  zakupu niekonwencjonalnych i twórczych usług B2B (np. malowania elementów, spawania, usług stolarskich, cięcia, gięcia elementów czy oklejania).

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
z 4 listopada 2019 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.388.2019.1.JKT


Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe jako koszt kwalifikowany do Ulgi B+R

Wpłaty dokonywane na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), zarówno w części finansowanej przez pracodawcę, jako dodatkowy element wynagrodzenia pracownika, wypełniają przesłankę do ich kwalifikacji jako kosztów kwalifikowanych w ramach działalności B+R.

Ważne, aby koszty te, były kwalifikowane do Ulgi B+R w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności B+R pozostawałby w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu.

Analogicznie zasady powinny naleźć zastosowanie w przypadku zatrudniania pracowników na podstawie umowy zlecenia.

Z kolei, część wpłaty na PPK sfinansowana przez pracownika nie zalicza się do kosztów kwalifikowanych możliwych do rozliczenia w ramach Ulgi B+R.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
z 7 listopada 2019 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.344.2019.1.MO


Koszty półproduktów wytwarzanych we własnym zakresie jako koszt kwalifikowany do Ulgi B+R

Wydatki stanowiące koszt samodzielnego wytworzenia półproduktów tj. koszty wynagrodzeń pracowników produkcyjnych z narzutami, koszty wydziałowe amortyzacji oraz koszty usług pośrednich nie mogą zostać zaliczone do żadnej z wymienionych kategorii wydatków kwalifikowanych w ramach Ulgi B+R.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
z 15 listopada 2019 r., nr
0111-KDIB1-3.4010.409.2019.1.PC


Łączenie Ulgi B+R z preferencją IP BOX

Ulga B+R nie podlega uwzględnieniu w obliczeniu podstawy opodatkowania podlegającej 5% podatkowi z tytułu IP Box, a więc podatnik nie może „łącznie” (tj. równocześnie) stosować ulgi B+R oraz 5% opodatkowania w stosunku do jednego (tego samego) dochodu.

Warto podkreślić, iż ulgę B+R oraz preferencję IP Box można stosować naprzemiennie, nawet jeśli odbywa się to w jednym (tym samym) roku podatkowym. Niezależnie jednak od konfiguracji w stosowaniu tych dwóch instrumentów koszty rozpoznawane w ramach ulgi B+R (tj. koszty ponoszone na działalność B+R) wpływają na kalkulację dochodu z kwalifikowanego IP z preferencyjną stawką 5% oraz są brane pod uwagę dla kalkulacji współczynnika nexus.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
z
10 grudnia 2019 r., sygn. 0112-KDIL3-3.4011.353.2019.2.AM