Poniżej prezentujemy podsumowanie najciekawszych interpretacji podatkowych dotyczących stosowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową (Ulgi B+R) wydanych w lipcu 2019 roku.

Wybrane orzeczenia dotyczące ulgi B+R


Rozpatrywanie charakteru projektu badawczo-rozwojowego w kontekście systematyczności

Spółka zwróciła się z wnioskiem o określenie czy wykonywana przez nią działalność spełnia definicję prac badawczo-rozwojowych. Głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest produkcja i sprzedaż łodzi na indywidualne zamówienia klientów, natomiast Spółka realizuje dodatkowo własne projekty. W przypadku osiągnięcia odpowiedniego statusu zaawansowania prac i zakładanego poziomu innowacyjności oraz funkcjonalności wyniki tych projektów mogą zostać zaoferowane zarówno jako nowe produkty dla kontrahentów zewnętrznych, jak i posłużyć do znaczącego ulepszenia i poprawy funkcjonalności oferowanych już łodzi. Organ weryfikując wniosek rozpatrywał przesłanki świadczące o charakterze badawczym działalności. Dyrektor KIS przychylił się do stanowiska Wnioskodawcy uznając, że wszystkie przesłanki zostały spełnione. Należy jednak podkreślić, że rozpatrując działalność w kontekście systematyczności użyto argumentu wskazującego, iż definicja systematyczności jest równoznaczna z regularnością wykonywania prac badawczych: „W związku tym, że produkcja jachtów stanowi główny przedmiot działalności gospodarczej Spółki istnieje pewność, że Spółka również w przyszłości będzie podejmowała oraz realizowała prace tego rodzaju. Ulgą nie zostaną zatem objęte incydentalne działania Spółki, ale bieżące działania podejmowane w ramach prac badawczo-rozwojowych”. Powyższa argumentacja jest niespójna z opublikowanymi następnie przez Ministerstwo Finansów 15 lipca objaśnieniami do instrumentu IP Box, w których systematyczność jest rozpatrywana w kontekście działalności prowadzonej w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany: „(…) To oznacza, że działalność badawczo-rozwojowa jest prowadzona systematycznie niezależnie od tego, czy podatnik stale prowadzi prace badawczo-rozwojowe, czy tylko od czasu do czasu, a nawet incydentalnie, co wynika z charakteru prowadzonej przez niego działalności oraz potrzeb rynku, klientów, sytuacji mikro i makroekonomicznej”.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 lipca 2019 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.202.2019.2.MR


Incydentalność działań projektowych a ich systematyczność w świetle Ulgi B+R

Spółka przedstawia sytuację, w której od 2015 r. prowadzi prace w ramach jednego projektu: systemu informatycznego. Została zawarta umowa z firmą zewnętrzną na przygotowanie programu informatycznego bazującego na wiedzy i doświadczeniu pracowników. Ponadto w projekcie biorą udział pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Podejmują oni systematyczne i ciągłe działania nad rozwojem i ulepszeniem produktu oraz przedstawiają do realizacji wysokiej jakości nowatorskie rozwiązania w zakresie zarządzania dworcem, przewozami i sprzedażą biletów, których nie da się nabyć na otwartym rynku. System w kolejnych latach był poddawany modyfikacjom i ulepszany. Dodatkowo czas pracy pracowników uczestniczących w realizacji projektów był monitorowany i odrębnie ewidencjonowany, a koszty kwalifikowane na potrzeby ustalenia kwoty przysługującego odliczenia były wyodrębnione w prowadzonych księgach rachunkowych. Dyrektor KIS rozpatrzył wniosek na niekorzyść Spółki. Co istotne, Organ uzasadniając swoje stanowisko potwierdził, iż Spółka prowadzi systematyczne i ciągłe działania nad rozwojem i ulepszaniem produktu oraz realizuje wysokiej jakości nowatorskie rozwiązania w zakresie zarzadzania dworcem, przewozami i sprzedażą biletów, których nie da się nabyć na otwartym rynku. Argumentem wykluczającym możliwość uznania prac projektowych za działalność badawczo-rozwojową było to, iż Spółka realizuje wyłącznie jeden projekt, złożony z modułów, co stanowi incydentalne działanie Wnioskodawcy. Warto zaznaczyć, że interpretacja ta pojawiła się już po opublikowaniu objaśnień do instrumentu IP Box i pokazuje pewną niekonsekwencję w rozumieniu określenia systematyczności.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 lipca 2019 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.208.2019.3.MR


Interpretacja zapisu dotyczącego wydatków kwalifikowanych w świetle Ulgi B+R z 2017 r.

Wnioskodawca zwrócił się z prośbą o wydanie stanowiska w sprawie interpretacji zapisów Ulgi B+R z 2017 r. Zgodnie ze wskazaną regulacją, do wydatków kwalifikowanych w roku 2017 zaliczyć należy wydatki na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także na nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Zdaniem Spółki zapis należy rozumieć jako wyróżnienie dwóch kategorii wydatków kwalifikowanych, gdzie do pierwszej zaliczają się wydatki na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a do drugiej nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową. Powyższe oznaczałoby, że wydatki zaliczone do pierwszej grupy nie musiałyby być pozyskane od jednostki naukowej. Dyrektor KIS nie zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy odwołując się przy tym do etymologii terminu „także”. Użycie łącznika „a także” wskazuje, że konieczność otrzymania świadczenia na podstawie umowy z jednostką naukową dotyczy zarówno ekspertyz, opinii, usług doradczych, usług równorzędnych i nabycia wyników badań naukowych na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 lipca 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.256.2019.1.MO


Amortyzacja wytworzonych w ramach działalności Wnioskodawcy środków trwałych

Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie projektowania oraz produkcji form wtryskowych oraz form do rozdmuchu do tworzenia elementów z tworzywa sztucznego. Zdaniem Spółki, odpisy amortyzacyjne od Form oraz Maszyn wytworzonych w ramach działalności badawczo-rozwojowej, które zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych, stanowią koszty kwalifikowane, aż do momentu sprzedaży/pełnego zamortyzowania/likwidacji Maszyny bądź Formy. Dodatkowo, w przypadku późniejszej, ewentualnej sprzedaży Maszyny bądź Formy, które zostały przyjęte jako środek trwały, Spółka zakłada, że będzie miała prawo do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Ulga, z której skorzysta Spółka, odnosić się będzie do części odpowiadającej zaliczonej do kosztów podatkowych niezamortyzowanej wartości początkowej danego środka trwałego - w przypadku jego późniejszej sprzedaży. Powyższe oznacza, że od wartości, za jaką została przyjęta Maszyna bądź Narzędzie do środków trwałych, należy odjąć sumę odpisów amortyzacyjnych. Wynik z tego działania będzie uprawniał do skorzystania z ulgi określonej w art. 26e Ustawy PIT. Organ przychylił się do stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 lipca 2019 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.232.2019.1.WM


Zobacz również: Ulga B+R