Poniżej prezentujemy podsumowanie najciekawszych interpretacji podatkowych dotyczących stosowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową (Ulgi B+R) wydanych w miesiącach w okresie kwiecień-czerwiec 2019 roku. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zajął stanowisko m.in. w kwestii możliwości łączenia instrumentów SSE i Ulgi B+R, sposobu kategoryzacji kosztów czy kwalifikowania kosztu usługi badawczej dla podmiotu powiązanego

Wybrane orzeczenia dotyczące ulgi B+R


Specjalna Strefa Ekonomiczna, a Ulga B+R – brak możliwości odliczenia wydatków na działalność B+R w przypadku wyczerpania limitu zwolnienia

Spółka zwróciła się z wnioskiem w celu ustalenia możliwości połączenia dwóch instrumentów podatkowych – Ulgi B+R oraz Zezwolenia Strefowego (za okres  2016-2017). Zgodnie z art. 18d ust. 6 uCIT, w brzmieniu obowiązującym w latach 2016 i 2017 prawo do odliczenia nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Wnioskodawca przedstawił jednak sytuację, w której korzystał z uprawnień przysługujących mu na podstawie Zezwolenia (zwolnienia z podatku dochodowego) w okresie do 2015 r. włącznie – począwszy od 2016 r., z uwagi na uprzednie skonsumowanie całości pomocy publicznej dostępnej w oparciu o Zezwolenie, Spółka nie generowała dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym. Mając na uwadze powyższe, Spółka zwróciła się z pytaniem o możliwość skorzystania z Ulgi B+R w latach 2016 i 2017 na warunkach wówczas obowiązujących. Dyrektor KIS nie przychylił się do stanowiska Wnioskodawcy, wskazując, iż prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia pozbawia podatnika prawa do odliczenia wydatków na działalność badawczo-rozwojową, nawet wówczas, gdy Spółka nie osiągała żadnych dochodów zwolnionych z opodatkowania. Kluczowy przy tym jest fakt, iż przepisy art. 18d ust. 6 uCIT w brzmieniu obowiązującym w 2016 i 2017 odwołują się nie do osiągania dochodów podlegających zwolnieniu z opodatkowania, ale do prowadzenia działalności.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 kwietnia 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.30.2019.1.JKT


Uznanie opisanej działalności jako spełniającą kryteria działalności B+R (zgodnie z uCIT) w kontekście przesłanek o rutynowości oraz okresowości

Spółka zwróciła się z wnioskiem o interpretację indywidualną w sprawie uznania własnej działalności w zakresie produkcji, konfekcjonowania i dystrybucji produktów spożywczych bazujących na świeżych warzywach, za działalność B+R podlegającej Uldze B+R. Wnioskodawca opisał wewnętrzną działalność zespołu R&D, która wyodrębniona jest według 3 głównych osi – opracowanie nowych produktów i wdrażanie nowych procesów, wprowadzanie ulepszeń do istniejących produktów i procesów, przeprowadzanie szeregu prób technologicznych w związku z 1 i 2 z powyższych obszarów.

Dyrektor KIS przychylił się do stanowiska Wnioskodawczy, przy czym podkreślił w treści uzasadnienia interpretacji, że w sytuacji rozpatrywania czy podlegająca ocenie działalność spełnia przesłanki o rutynowości i okresowości (wykluczające ją jako działalność B+R), należy każdorazowo rozpatrywać to jako łączną przesłankę. Innymi słowy działalność nie zostanie uznana za działalność B+R wyłącznie, gdy jednocześnie będzie spełniała ona przesłankę o rutynowości i okresowości. Występowanie tylko jednej z ww. przesłanek nie jest wystarczające by uznać, że oceniana działalność nie stanowi działalności B+R.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 maja 2019 r., sygn.  0111-KDIB1-3.4010.91.2019.1.PC


Kwalifikowalność wydatków z tytułu szkoleń pracowników oraz konferencji naukowych

W treści wniosku Wnioskodawca zadał szereg pytań o kwalifikowalność nierefundowanych dotychczas z innych źródeł poszczególnych kategorii wydatków, wśród których znalazły się koszty szkoleń pracowniczych oraz konferencji naukowych prowadzonych na podstawie umowy przez podmioty wskazane w art. 7 ust. 1 pkt 1,2 i 4-8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W treści uzasadnienia interpretacji Dyrektor KIS uznał, że wydatki związane ze szkoleniami pracowniczymi oraz konferencjami naukowymi nie wliczają się w żadną z wymienionych w treści art. 18d uCIT kategorii wydatków kwalifikowalnych, stąd te z nie mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 maja 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.114.2019.2.BM


Kwalifikowalność odpisów amortyzacyjnych środka trwałego, wykorzystywanego zarówno w działalności Spółki zarówno związanej z działalnością B+R jak niezwiązanej z działalnością B+R

Wnioskodawca zwrócił się z wnioskiem o interpretację czy odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej prototypu linii technologicznej, która była, jest lub będzie wykorzystywana w ramach działalności Wnioskodawcy, zarówno związanej z działalnością B+R jak i niezwiązanej z działalnością B+R, można w całości uznać za koszty kwalifikowalne podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania. Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego wskazał, że prototyp linii produkcyjnej będzie wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością B+R.

Organ uznał, że odpisy amortyzacyjne dotyczącego tego środka trwałego w całości można uznać za koszty kwalifikowalne jedynie w przypadku, gdy dany środek trwały wykorzystywany jest wyłącznie w ramach działalności B+R.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 maja 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.21.2019.2.MBD


Realizacja usługi badawczej dla podmiotu powiązanego

Wnioskodawca przedstawia sytuację, w której świadczy usługi badawczo-rozwojowe na zlecenie podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 lit. b uCIT, za wynagrodzeniem kalkulowanym jako wartość ponoszonych przez Spółkę kosztów powiększoną o narzut zysku. W opinii Spółki, wynagrodzenie za prace badawczo-rozwojowe nie stanowi zwrotu kosztów z uwagi na to, iż jest wynagrodzeniem uzyskiwanym przez Spółkę w związku ze świadczeniem usług, a więc stanowi przychód należny za wykonane prace. Dyrektor KIS przychylił się do stanowiska Wnioskodawcy, argumentując, że w przedstawionej sytuacji nie dochodzi do refakturowania kosztów ponoszonych przez Spółkę, jako że Spółka uzyskuje zysk z tytułu realizacji prac B+R.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 maja 2019 r., sygn.  0111-KDIB1-3.4010.121.2019.1.MBD


Kwalifikowalność amortyzacji licencji programów komputerowych

Wnioskodawca przedstawia sytuację, w której tworzy i opracowuje m.in. fabularne gry planszowe, karciane i bitewne. Spółka prowadzi prace związane z tworzeniem nowych gier fabularnych, jak również z udoskonaleniem rozwiązań już istniejących przy użyciu programów komputerowych, które licencjonuje. Spółka zwróciła się z pytaniem o możliwość kwalifikowania kosztów związanych z amortyzacją licencji.  Dyrektor KIS przychylił się do stanowiska Wnioskodawcy argumentując, iż istnieje możliwość zaliczenia do kosztów kwalifikowanych w rozumieniu art. 18d ust. 3 uCIT, w ramach limitów, odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli są one rzeczywiście wykorzystywane do działalności badawczo-rozwojowej. Należy przy tym podkreślić, iż weryfikacja czy opisana działalność Wnioskodawcy w zakresie badań i rozwoju spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej była przedmiotem odrębnej interpretacji.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 czerwca 2019 r., sygn.  0111-KDIB1-3.4010.219.2019.1.APO


Kwalifikowanie kosztów związanych z literaturą fachową

Przedmiotem wątpliwości Spółki była m.in. kwestia czy do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 2 uCIT, może zaliczyć koszty materiałów takich jak literatura fachowa. Dyrektor KIS przychylił się do stanowiska Spółki argumentując, że warunkiem uznania wydatków na nabycie materiałów i surowców jest ich bezpośredni związek z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową, przy czym przepisy omawianej ustawy nie precyzują co należy rozumieć pod pojęciem materiałów i surowców. W ocenie Organu w przypadku nabycia materiałów takich jak prasa czy też literatura fachowa, bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R, należy stwierdzić, że wydatki te stanowią koszty kwalifikowane.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 czerwca 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.213.2019.1.BM


Sposób kategoryzowania kosztu – podwykonawstwo, a nabycie usług wykorzystania aparatury naukowo-badawczej

Spółka prowadzi działalność w obszarze wytwarzania zaawansowanych rozwiązań informatycznych w zakresie wizji komputerowej i uczenia maszynowego, jak również oprogramowania lotnego. Wnioskodawca przedstawia sytuację, w której część prac w projekcie badawczo-rozwojowym zleca firmie zewnętrznej. W zakresie prac znajduje się m.in. opracowanie architektury jednostki obliczeniowej, opracowanie i wykonanie prototypu węzła jednostki obliczeniowej czy opracowanie architektury jednostki do pomiarów wizyjnych w zakresie światła widzialnego i bliskiej podczerwieni. Zdaniem Spółki, koszt ten powinien zostać kwalifikowany z tytułu usług wykorzystania aparatury badawczo-rozwojowej zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 4a uCIT. Organ nie przychylił się do stanowiska Wnioskodawcy argumentując, że do aparatury naukowo-badawczej nie zalicza się sprzętu komputerowego i innych urządzeń niewykorzystywanych bezpośrednio do realizacji prac B+R. Co więcej usługi te nie mieszczą się w pojęciu „odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej” lub „nabycia usług wykorzystania aparatury naukowo-badawczej” ale podwykonawstwa, przy czym brak jest przepisów pozwalających na zaliczenie do kosztów kwalifikowanych opisanych we wniosku wydatków z tytułu usług podwykonawstwa.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 czerwca 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.183.2019.1.PC


Zgodność ze stanem faktycznym

W przypadku pojawienia się wątpliwości w zakresie prawidłowości objęcia Ulgą opisaną w art. 18d ust. 1 uCIT poszczególnych kosztów kwalifikowanych, interpretacje indywidualne są pomocnym narzędziem mającym na celu weryfikację stanowiska Wnioskodawcy. Co istotne jednak, posiadanie interpretacji indywidualnej nie chroni Spółki przed stwierdzeniem nieprawidłowości podczas kontroli w opisanym w interpretacji zakresie.

Obecnie każda wystawiona interpretacja indywidualna związana z art. 18d uCIT zawiera następującą klauzulę „Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność”. Zapis ten jest kluczowy, bowiem kontrolujący mogą podważyć interpretację poprzez uznanie, iż stan faktyczny jest niezgodny z opisanym. Warto zatem podczas przygotowania interpretacji zwrócić uwagę i opisać stan faktyczny w sposób rzetelny.

Zobacz również: Ulga B+R