Współpraca pomiędzy start-upami oraz korporacjami jest jednym z istotniejszych motorów rozwoju innowacyjności europejskich przedsiębiorstw. Przyszłościowo myślące korporacje doskonale wiedzą, iż najlepsze innowacyjne pomysły nie zawsze powstają w ramach ich własnej działalności. Według raportu przeprowadzonego przez Huge Thing, aż 75% spółek z listy Fortune 500 jest aktywnych w obszarze CVC (Corporate Venture Capital), a 40% posiada własne CVC. Korporacje coraz częściej decydują się na różne formy współpracy ze start-upami, gdyż działania te mogą pomóc w umocnieniu ich pozycji rynkowej.

W zależności od potrzeb obu stron, współpraca start-upów i korporacji może przyjąć różny charakter. Najczęściej analizuje się ją z punktu widzenia roli,  jaką w ramach takiej współpracy odgrywa korporacja. Może ona występować zarówno jako klient, partner biznesowy, jak i inwestor.

Modele współpracy

Formą współpracy, która najczęściej łączy obie strony jest pozyskanie innowacyjnych rozwiązań na potrzeby własne działalności korporacji poprzez ich zakup bądź licencjonowanie – korporacja staje się klientem start-upu. W modelu tym, obie jednostki pozostają niezależne. Dla start-upów zarówno sprzedaż swojego rozwiązania, jak i jego licencjonowanie przez znany podmiot może być kluczem do budowania większej rozpoznawalności oraz pozyskania nowych klientów. Taka forma współpracy niesie również wiele korzyści korporacjom, które dzięki wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań we własnej działalności zwiększają potencjał do generowania wysokich przychodów.

Kolejny model współpracy zakłada współdziałanie start-upów i korporacji jako regularnych partnerów biznesowych przy opracowywaniu nowych rozwiązań i produktów w celu uzyskania obopólnych zysków. Taka forma umożliwia korporacjom rozbudowanie ich oferty o innowacyjne rozwiązania współpracujących z nimi start-upów i zaspokojenie potrzeb klientów. Dodatkowo, korporacje wzmacniają swój wizerunek jako podmiotów otwartych na innowacje. Start-upy zyskują możliwość rozwoju dzięki dostępowi do szerszej grupy klientów oraz promocji własnej marki.

Korporacje mogą również prowadzić działalność inwestorską poprzez pozyskiwanie części udziałów w start-upach bądź całkowite ich przejmowanie w celu włączenia do własnej struktury organizacyjnej. Taka strategia zakładana pozyskanie częściowych praw do rozwiązań wypracowanych przez start-upy oraz uzyskanie dostępu do zasobów kadrowych o pożądanych kompetencjach. Umożliwia to rozwój dotychczasowych produktów oraz budowanie nowych linii biznesowych. Zabieg taki umożliwia tradycyjnym firmom wejście na rynki, których głównymi graczami są technologiczne firmy oferujące innowacyjne rozwiązania.

Niezależnie od przyjętego modelu skuteczna współpraca opiera się na wzajemnym zrozumieniu potrzeb, oczekiwań oraz etyki pracy. Jeśli jest ona efektywna, może przynosić wymierne korzyści obu stronom.

Korzyści po stronie start-upów:

  • Zapewnienie przychodów umożliwiających dopracowanie usługi lub produktu oraz uwolnienie od potrzeby poszukiwania zewnętrznych inwestycji;
  • Zyskanie zaufania i rozpoznawalności dzięki współpracy z podmiotami o ugruntowanej pozycji rynkowej;
  • Dostęp do bazy klientów - korporacje posiadają szeroką sieć kontaktów i relacji biznesowych, które stanowią bardzo cenny zasób z punktu widzenia start-upów poszukujących pierwszych klientów;
  • Możliwość umiędzynarodowienia bez większego ryzyka - współpraca podejmowana przez start-upy z korporacjami pozwala na zagraniczną ekspansję poprzez jej oddziały operujące w innych krajach;
  • Pozyskiwanie cennej wiedzy rynkowej - duże firmy posiadające ugruntowaną pozycję na rynku mogą pomóc start-upom wejść na rynek poprzez transfer swojej wiedzy i wieloletniego doświadczenia w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

Korzyści po stronie korporacji:

  • Zewnętrzne innowacje - ponieważ generowanie innowacji wewnątrz korporacji nie zawsze jest efektywne ze względu na niedostosowanie procedur oraz koncentrację na głównych celach biznesowych, współpraca ze start-upami może być łatwiejszym sposobem ich pozyskania i przełożyć się na zapewnienie przewagi konkurencyjnej;
  • Przedsiębiorczość oraz kultura Agile - praca ze start-upami może zaowocować zwiększoną otwartością na innowacje w szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym;
  • Współpraca z innowacyjnymi start-upami pozwala na lepsze i bardziej precyzyjne śledzenie zmian na rynku, które mogą być kluczowe dla utrzymania pozycji rynkowej;
  • Nowe źródła przychodów oraz linie biznesowe - korporacje poszukują zewnętrznych innowacji w celu rozszerzenia zakresu świadczonych usług lub zmiany modelu biznesowego.

Czerpanie powyższych korzyści jest możliwe tylko wówczas, gdy obie strony charakteryzują się odpowiednim poziomem gotowości i dojrzałości do współpracy. W Polsce, w ostatnich latach korporacje coraz częściej wychodzą z inicjatywami mającymi na celu efektywną współpracę ze start-upami, jednak ich efekty wciąż nie są w pełni zadowalające. Firmy o ugruntowanej pozycji rynkowej często nie są odpowiednio przygotowane pod względem infrastrukturalnym, a ich skomplikowane procedury wewnętrzne blokują wprowadzanie zmian. Brakuje im także wewnętrznej kultury innowacji, którą na co dzień cechują się start-upy. Głównymi przyczynami nieodpowiedniej współpracy po stronie start-upów są zaś uprzedzenia i niechęć do kolaboracji z większymi korporacjami oraz brak świadomości korzyści z niej płynących.