Od 3 lutego 2020 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Poddziałania 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty aplikacyjne”, które jest skierowane do konsorcjów, w skład których wchodzi minimum jedna jednostka naukowa i jedno przedsiębiorstwo, planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych. W ramach konkursu, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, do rozdysponowania jest 150 mln zł. Co istotne, projekty mogą być realizowane we wszystkich województwach Polski poza woj. mazowieckim.

Głównym celem naboru jest zintensyfikowanie współpracy pomiędzy światem nauki i biznesem, poprzez wspólne opracowanie innowacyjnego rozwiązania w postaci produktu, usługi lub procesu, które następnie będzie musiało zostać skomercjalizowane. Szczegóły dotyczące planowanej pomiędzy konsorcjantami współpracy będą musiały zostać ustalone już przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, gdyż do tego czasu wymagane jest podpisanie umowy konsorcjum, opisującej nie tylko planowany sposób współpracy w trakcie prowadzenia projektu badawczego, ale również formę wdrożenia rozwiązania na rynek. Co ważne, prawa majątkowe do wdrażanego rozwiązania muszą przysługiwać konsorcjantom w proporcji odpowiadającej ich udziałowi w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowanych projektu, a ewentualne przekazanie ich do jednego z konsorcjantów może nastąpić jedynie za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej tych praw. Odstępstwo od tej reguły może zostać uznane za niedozwoloną pomoc publiczną, stąd niezwykle istotne dla powodzenia projektu badawczego jest, aby ten temat szczegółowo omówić już na etapie planowania i ustalania jego koncepcji.

Wysokość wsparcia, które można uzyskać, uzależnione jest od typu podmiotu ubiegającego się o pomoc, i tak przedsiębiorstwo może uzyskać do 80% dofinansowania na badania przemysłowe i do 60% na prace rozwojowe, natomiast jednostka naukowa otrzymuje każdorazowo 100% dofinansowania na swoje koszty. Wartość kosztów kwalifikowanych pojedynczego projektu musi się wahać w przedziale od 1 mln zł do 50 mln EUR, a realizacja przedsięwzięcia nie może trwać dłużej niż do 30 czerwca 2023 r., choć w wyjątkowych sytuacjach termin ten będzie mógł zostać przesunięty do końca 2023 r. Na wnioski NCBiR czeka do 3 kwietnia 2020 r. do godz. 16.

W ramach zeszłorocznego konkursu w ramach poddziałania 4.1.4 wsparcie uzyskało 20 projektów na 75 złożonych, co daje stosunkowo wysoką skuteczność jak na instrumenty wsparcia wdrażane przez NCBiR. Warto jednak wskazać, że z budżetu w wysokości 140 mln zł rozdysponowane zostało wśród wnioskodawców jedynie 65 mln zł, co na pewno jest mało satysfakcjonującą dla instytucji kwotą, biorąc pod uwagę fakt, że zbliża się koniec bieżącej perspektywy unijnej 2014-2020 i wciąż dużą liczbę środków, które nie zostały rozdysponowane wśród przedsiębiorców.