Następcą Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) w nowej perspektywie finansowej będzie Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w skrócie FERS.

Alokacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego to ok. 4 miliardów EUR. Środki te są o ok. 20% mniejsze niż alokacja programu POWER.

Planowane działania

Zaplanowane w ramach programu wsparcie podzielono na 7 głównych obszarów tzw. osi priorytetowych:

  1. Lepsze polityki dla rozwoju społecznego
  2. Rozwój opieki nad najmłodszymi dziećmi
  3. Równe szanse dla wszystkich
  4. Zdrowie
  5. Szkolnictwo wyższe i nauka
  6. Innowacje społeczne
  7. Pomoc techniczna

Z punktu widzenia przedsiębiorców, ich pracowników oraz gospodarki najważniejszy jest pierwszy priorytet, czyli „Lepsze polityki dla rozwoju społecznego”, który obejmuje najszerszy zakres planowanych działań. Znajdziemy tam działania wspierające m.in. rynek pracy, adaptacyjność przedsiębiorstw, edukację, kompetencje cyfrowe oraz dostępność. Szczególna uwaga będzie zwrócona na kwestie związane z dostępnością, co w efekcie przełoży się dostosowanie prowadzonych działalności do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Pozostałe obszary programu FERS będą w większości kontynuacją działań rozpoczętych w ramach POWER. I tak w ramach priorytetu „Równe szanse dla wszystkich” wsparcie skoncentrowane będzie na działaniach przyczyniających się do poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Natomiast priorytet „Zdrowie” to przede wszystkim wsparcie działań z zakresu profilaktyki chorób cywilizacyjnych i przeciwdziałanie dezaktywizacji zawodowej z przyczyn zdrowotnych.

Podobnie jak w latach ubiegłych w FERS finansowane będą programy rozwojowe podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Tu warto podkreślić działania z zakresu rozwoju współpracy uczelni z pracodawcami poprzez m.in. wspólną realizację programów rozwoju kompetencji studentów oraz doktoratów wdrożeniowych.

W programie FERS kontynuowane będą także działania związane z wypracowywaniem i testowaniem innowacji społecznych.

Nowością natomiast w programie krajowym będzie wsparcie rozwoju opieki nad najmłodszymi dziećmi poprzez finansowane tworzenia miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych dla dzieci do 3 roku życia. W poprzedniej perspektywie finansowej działanie to było realizowane na poziomie regionalnym tj. przez samorządy województw.

Ostatnia Oś Priorytetowa programu to „Pomoc techniczna”, która obejmuje wsparcie zdolności administracyjnej instytucji systemu wdrażania programu. W tej osi finansowane będą działania zapewniające odpowiedni potencjał kadrowy i zaplecze techniczne instytucji odpowiedzialnych za realizację działań FERS.

Postęp prac

We wrześniu br. zakończono Etap konsultacji społecznych programu FERS. Obecnie opracowywana jest ostateczna wersja programu, która ma być przedstawiona do zatwierdzenia przez Radę Ministrów do końca bieżącego roku. Na styczeń 2022 roku zaplanowano przekazanie programu do zaopiniowania przez  Komisję Europejską.