Dobiegają końca najpopularniejsze konkursy na projekty badawczo-rozwojowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) czyli tzw. Szybkie ścieżki. W styczniu nastąpi przerwa i już 1 lutego 2018 r. ogłoszony zostanie kolejny „maraton” naborów. Patrząc na nowy harmonogram PO Inteligentny Rozwój i budżety konkursów na projekty badawczo-rozwojowe można założyć, że jeszcze daleka droga do wyczerpania środków.

Tylko w ramach Szybkiej ścieżki (firmy duże i MŚP) do rozdysponowania będzie 2,85 mln złotych. Bardzo ważną zmianą jaka nastąpi w 2018 roku będzie wyłączenie możliwości otrzymania wsparcia na projekty realizowane na terenie woj. mazowieckiego. Podobnie jest w czterech programach sektorowych. W ramach programów takich jak Innowacyjny recykling, Innoneuropharm, Innomoto oraz Innoship do dyspozycji jest 700 mln złotych ale również dla projektów realizowanych poza woj. mazowieckim. Odbędą się również konkursy w ramach programów Strategiczne programy badawcze dla gospodarki, Projekty aplikacyjne oraz Regionalne Agendy naukowo-badawcze.

Projekty badawczo-rozwojowe nie są najłatwiejsze, co widoczne było w pierwszych dwóch latach naborów. Średni wskaźnik sukcesu w Szybkiej ścieżce wynosił w tym okresie jedynie kilkanaście procent. Projekty B+R powinny charakteryzować się przede wszystkim innowacyjnością a następnie możliwością wdrożenia i praktycznego zastosowania ich wyników w biznesie. Innowacyjne rozwiązanie może być wynikiem samodzielnej działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorcy lub współpracy z innymi podmiotami takimi jak jednostki naukowe.

Proces oceny

Eksperci dokonują oceny innowacyjności projektu przede wszystkim pod kątem znaczenia zakładanych wyników prac B+R dla rozwoju konkurencyjności gospodarki polskiej na rynku międzynarodowym. Priorytetowo traktowane są rozwiązania niedostępne jeszcze na rynku polskim lub charakteryzujące się przełomowością w danej branży. Istotnym elementem wzmacniającym jakość projektów jest współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami naukowymi. Niektóre programy są dedykowane samym przedsiębiorcom, gdzie jednostka naukowa spełnia co najwyżej rolę podwykonawcy, w innych niezbędne jest stworzenie konsorcjum o charakterze naukowo-przemysłowym. Oprócz kryterium innowacyjności, liczy się kadra naukowa zaangażowana w realizację prac badawczych oraz sposób zarządzania projektem.
Istotnym kryterium oceny jest także opłacalność projektu, zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu, uregulowanie kwestii własności intelektualnej oraz wpisanie się w Krajową Inteligentną Specjalizację.

Koszty kwalifikowane

Na wartość projektu badawczego składają się głównie koszty operacyjne, do których należą m.in. koszty wynagrodzeń, podwykonawstwa, koszty wykorzystania aparatury naukowo-badawczej oraz innych urządzeń służących celom badawczym (amortyzacja i odpłatne korzystanie), koszty wartości niematerialnych i prawnych oraz koszty pośrednie (w tym głównie administracyjne). Dodatkowo jest możliwość finansowania kosztów prac przedwdrożeniowych takich jak opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, badania rynku do wysokości maksymalnie 20% wartości całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

Ryzyko biznesowe w projektach B+R jest znacznie wyższe niż np. w projektach wdrożeniowych, dlatego też poziom wsparcia jest również wyższy. Przykładowo, jeżeli mała firma, niezależnie od lokalizacji realizacji projektu, zaplanuje w budżecie badania przemysłowe to dotacja na tę część projektu może wynieść nawet do 80% kosztów kwalifikowanych.