Patenty to wciąż prawa krajowe w związku z czym uzyskanie skutecznej ochrony wynalazku o szerokim zakresie terytorialnym wymaga przeprowadzenia postępowania (przynajmniej w części) oddzielnie dla każdej jurysdykcji. Istnieją wprawdzie ułatwienia w postaci możliwości zgłoszenia międzynarodowego lub uzyskania patentu europejskiego, ale każde z nich wymaga na końcowym etapie interakcji z lokalnym urzędem patentowym w lokalnym języku z lokalnym prawnikiem (rzecznikiem patentowym). Rodzi to w efekcie znaczne koszty i można szacować, że uzyskanie ochrony na wynalazek w istotnych gospodarczo krajach świata wiąże się z koniecznością poniesienia wydatków rzędu 40 tys. EUR.

Mali i średni przedsiębiorcy będą mogli od 16 maja br. skorzystać ze wsparcia w tym zakresie w ramach Podziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” i uzyskać zasadniczo dofinansowanie do wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, do których zaliczyć można praktycznie wszelkie wydatki związane z uzyskaniem zagranicznej ochrony wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych włącznie ze wstępną oceną zdolności patentowej dokonaną przez rzecznika patentowego a nawet wydatków związanych z postępowaniem w sprawie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa wyłącznego. Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych wynosi 1 mln PLN.

W zakresie określenia momentu rozpoczęcia projektu (ze względu na wymagania dotyczące efektu zachęty) PARP jako instytucja wdrażająca w kryteriach wyboru projektu jednoznacznie rozstrzygnęła, że wejście w tzw. fazę krajową dla międzynarodowego zgłoszenia patentowego (zgłoszenia PCT) nie jest odrębnym rozpoczęciem projektu i o dofinansowanie można się starać wyłącznie przed dokonaniem zgłoszenia międzynarodowego. Podobnie rozstrzygnięto kwestię narodowych walidacji udzielonego przez Europejski Urząd Patentowy patentu europejskiego.
Warto także zauważyć, że do kryteriów rozstrzygających - decydujących o uzyskaniu dofinansowania w przypadku gdy wartość złożonych wniosków przekracza dostępną alokację - zaliczono m.in. udział wydatków poniesionych na działalność B+R w ciągu ostatnich trzech lat obrachunkowych.

World IP Day

Z okazji obchodzonego dziś Światowego Dnia Własności Intelektualnej zachęcamy Państwa do śledzenia naszych kanałów społecznościowych – LinkedIna i Twittera (@CridoTaxand), gdzie co godzinę publikujemy krótkie wpisy dotyczące istotnych z biznesowego punktu widzenia kwestii związanych z IP (#WorldIPDay).