W realizację projektu badawczo-rozwojowego (B+R) zaangażowane jest zazwyczaj szerokie grono uczestników. Są to m.in. pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie, dodatkowi pracownicy zatrudnieni na czas realizacji projektu, czy zewnętrzni podwykonawcy. Za wykonanie projektu B+R odpowiedzialne może być także konsorcjum składające się z kilku podmiotów. Przed rozpoczęciem projektu warto więc uregulować kwestię praw do wyników prac B+R z wszystkimi uczestnikami projektu. W drugim artykule z serii „Własność intelektualna w projekcie B+R?” przybliżymy ten temat.

Z perspektywy przedsiębiorstw realizujących projekty B+R optymalnym rozwiązaniem jest uregulowanie współpracy z innymi uczestnikami badań w sposób zapewniający, że całość praw majątkowych do wyników prac będzie stanowiła własność firmy. W tym celu odpowiednie zapisy dotyczące przeniesienia praw majątkowych do uzyskiwanych rezultatów prac B+R powinny znaleźć się w umowach regulujących współpracę zarówno z pracownikami firmy, jak i podwykonawcami. W przypadku umów z podwykonawcami warto uwzględnić również zastrzeżenia zgodnie z którymi wyniki prac wykonane na rzecz zleceniodawcy nie będą obciążone ani nie będą naruszały jakichkolwiek praw osób trzecich.

W przypadku projektów konsorcjalnych podział praw do wyników prac B+R między członkami konsorcjum należy uregulować w umowie konsorcjum. Przeważnie zakres praw majątkowych do rezultatów projektu przysługuje konsorcjantom proporcjonalnie do ich faktycznego zaangażowania finansowego w realizowany projekt. W sytuacji przeniesienia praw do rezultatów projektu między konsorcjantami, powinno ono nastąpić na warunkach rynkowych tj. za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej tych praw.

Kwestia praw do wyników prac B+R ma istotny wpływ na współpracę między uczestnikami w trakcie projektu, a także późniejszą komercjalizację i podział zysków, dlatego warto odpowiednio uporządkować ten temat przed rozpoczęciem prac.