Projekty badawczo-rozwojowe (B+R) prowadzące do opracowania nowych produktów, usług czy technologii, w zależności od skali i zakresu prac mogą trwać nawet kilka lat. W trzecim artykule z serii „Własność intelektualna w projekcie B+R" wyjaśnimy, dlaczego monitoring obszaru IP w trakcie projektu oraz ponowne badanie stanu techniki przed wdrożeniem wyników projektu na rynek są równie istotne, jak badanie przeprowadzone przed rozpoczęciem projektu.

Pierwsza publikacja skrótu treści zgłoszenia patentowego następuje po upływie 18 miesięcy od daty dokonania pierwszego zgłoszenia wynalazku. Oznacza to, że dokumenty patentowe są publikowane w bazach patentowych po upływie 18 miesięcy od ich zgłoszenia. Z tego względu podczas badania stanu techniki przeprowadzonego przed rozpoczęciem prac projektowych nie ma możliwości zidentyfikowania dokumentów, które zostały zgłoszone w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Aby więc ukierunkować własne prace badawcze w sposób pozwalający na osiągnięcie wyników nie objętych ochroną, niezbędny jest cykliczny i regularny monitoring IP podczas realizacji projektu. Pozwala to na bieżąco obserwować rozwój w obszarze tematycznym projektu i prowadzić badania w sposób umożliwiający przyszłą komercjalizację ich wyników.

Wdrożenie rezultatów projektu nie może skutkować naruszeniem praw IP innego podmiotu. Z tego powodu po zakończeniu prac B+R wskazane jest przeprowadzenie powtórnego badania stanu techniki. Badanie na tym etapie pozwoli zweryfikować i uprawdopodobnić, że komercjalizacja wyników projektu jest możliwa oraz nie spowoduje naruszenia praw wyłącznych innych podmiotów. Co więcej warto przeprowadzić również badanie zdolności patentowej, aby ocenić możliwość uzyskania ochrony patentowej na opracowany rezultat prac B+R na danym obszarze.

Przejście do fazy komercjalizacji wyników prac B+R wiąże się z wyborem efektywnego sposobu ochrony IP, zabezpieczającego wypracowane rozwiązanie przed skopiowaniem lub nieuprawnionym wykorzystaniem. Szerzej na ten temat w kolejnym artykule.