Od 25 marca do 8 maja Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie przyjmowała wnioski o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.1 POIR „Badania na rynek”. W porównaniu do wcześniejszych edycji „Badań na rynek” na przedsiębiorców czekają zmiany zachęcające do aplikowania o środki, których nie brakuje.

Dostępność Plus

Oprócz znanych z poprzednich naborów konkursu ogólnego, w którym projekty mogą być realizowane na terenie całego kraju i konkursu dedykowanego dla projektów realizowanych na terenie miast średnich, nowością jest konkurs przeznaczony dla projektów na rzecz dostępności. Celem tego konkursu jest wdrożenie wyników prac B+R ukierunkowanych na rozwiązanie problemów osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi). Dofinansowane może być przeznaczone na wdrożenie produktów przyczyniających się do zwiększenia dostępności rozumianej jako zniesienie barier środowiskowych np. w przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, systemach informacyjno-komunikacyjnych, produktach lub usługach, co w efekcie pozwoli osobom z trudnościami funkcjonalnymi na korzystanie z nich na zasadzie równości z pozostałymi użytkownikami.

Dla projektów na rzecz dostępności został wyodrębniony budżet w wysokości 100 mln zł. Budżet konkursu ogólnego wynosi 850 mln zł, a konkursu dedykowanego dla miast średnich 550 mln zł. Tym samym łączna pula środków do rozdysponowania wynosi 1,5 mld zł.

Obniżony próg wejścia…

W obecnej odsłonie „Badań na rynek” próg wejścia, czyli minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu został obniżony z 5 mln zł do 1 mln zł. Otwiera to szansę dla przedsiębiorców poszukujących możliwości wsparcia projektów o mniejszej skali, które nie wymagają wysokich nakładów finansowych. Dotychczas w takiej sytuacji firmy zazwyczaj decydowały się na aplikowanie o środki w nadzorowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego działaniu „Kredyt na innowacje technologiczne”, które ma jednak inne przeznaczenie i założenia, co nie zawsze przynosiło oczekiwany efekt.

… i zniesiony limit dotacji

Z punktu widzenia przedsiębiorców planujących projekty o większej skali z pewnością korzystnym rozwiązaniem jest zniesienie górnego limitu dotacji. W obecnej odsłonie „Badań na rynek” wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie przekraczające obowiązujący do tej pory limit na poziomie 20 mln zł. W nadchodzącym konkursie dotacja na wydatki inwestycyjne będzie wynikała wyłącznie z wysokości kosztów kwalifikowanych projektu (maksymalnie 50 mln euro) oraz intensywności dofinansowania przysługującej wnioskodawcy zgodnie z mapą pomocy regionalnej. Dzięki tej zmianie MŚP mogą być bardziej zainteresowane podejmowaniem przedsięwzięć wymagających wysokich nakładów, a zaoszczędzone środki własne będą mogły wykorzystać do finansowania innych działań.

Wsparcie dla innowacji procesowych

Kolejną nowość w „Badaniach na rynek” stanowi możliwość dofinansowania projektów polegających na wdrożeniu technologicznych innowacji procesowych. W konkursach ogólnym i dedykowanym dla miast średnich, wnioskodawcy poza wdrożeniem innowacji produktowych (wyrobów lub usług) będą mogli ubiegać się o dofinansowanie inwestycji związanych z zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego. W ten sposób przedsiębiorstwa będą mogły realizować projekty polegające np. na usprawnieniu lub zwiększeniu wydajności procesów produkcyjnych. Analogicznie jak w przypadku innowacji produktowych, technologiczna innowacja procesowa powinna charakteryzować się nowością w zakresie posiadanych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych lub stosowanych co najmniej na rynku krajowym. Proces technologiczny powinien być wynikiem prac B+R przeprowadzonych samodzielnie przez wnioskodawcę, wykonanych na jego zlecenie lub zakupionych przez wnioskodawcę. Dodatkowo przeprowadzone prace B+R muszą mieć kluczowe znaczenie dla innowacji planowanej do wdrożenia.

Biorąc pod uwagę, że w trwającym do 26 kwietnia naborze wniosków w działaniu „Kredyt na innowacje technologiczne” budżet wynosi 350 mln zł, a część środków (145 mln zł) została zagospodarowana w dwóch zakończonych już rundach konkursu, „Badania na rynek” stają się interesującą alternatywą dla działania koordynowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Podsumowując, w wiosennym rozdaniu „Badań na rynek” każdy wnioskodawca znajdzie coś dla siebie. Warto tylko pamiętać, że czasu na przygotowanie aplikacji jest znacznie mniej niż w poprzednich naborach trwających w sumie kilka miesięcy, a następny nabór wniosków ruszy dopiero w październiku.