Sfinansowanie wytworzenia innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, w szczególności poprzez wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP zrzeszone w ponadregionalnych powiązaniach kooperacyjnych – to główny cel konkursu, który właśnie został ogłoszony z Programu Polska Wschodnia. Małe i średnie firmy mogą pozyskać do 20 mln złotych, dzięki czemu będą mogli rozwijać nowe produkty, usługi, czy też procesy technologiczne.

Nabór wniosków potrwa od 25 sierpnia do 24 września br. a budżet konkursu wynosi 150 mln złotych. Jest kilka ważnych wymogów, które muszą zostać spełnione aby przedsiębiorstwo mogło startować w konkursie. Przede wszystkim:

Przynależność firmy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego

Oznacza to, że firma przynajmniej od 6 miesięcy należy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, które prowadzi działalność od ponad jednego roku. Powiązanie musi łączyć minimum pięć firm, które współpracują ze sobą w pokrewnych branżach. Jednocześnie, jedna z tych firm znajduje się w jednym z pięciu województw Polski Wschodniej.

Poziom przychodów

Firma osiągnęła przychody nie mniejsze niż 600 tys. złotych przynajmniej w jednym roku obrotowym w trakcie trzech lat przed złożeniem wniosku.

  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 1 milion złotych
  • Maksymalna kwota dofinansowania to 20 milionów złotych

W ramach projektu sfinansować można koszty związane z planowaną inwestycją takie jak: nabycie lub leasing nieruchomości (nie więcej niż 10% kosztów kwalifikowanych), roboty i materiały budowlane, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Dodatkowo, zrefundować będzie można koszty usług doradczych, jeżeli nie mają one charakteru ciągłego, okresowego oraz nie są związane z działalnością operacyjną, oraz koszty takie jak koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych oraz koszty zakupu usług doradczych związanych z inwestycją w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji np. w zakresie wzornictwa, przygotowania do wdrożenia, doradztwa technicznego związanego z wdrożeniem inwestycji (przygotowanie projektów technicznych, dokumentacji wdrożeniowej, analiz w zakresie niezbędnych prac dostosowawczych) oraz inne, jeżeli są niezbędne dla skutecznego przygotowania do wdrożenia.

Warto dodać, że wyjątkowo, w tym roku wprowadzono możliwość otrzymania pomocy związanej z dostosowaniem procesów zachodzących w przedsiębiorstwie do funkcjonowania w sytuacji pandemii. Działania te można sfinansować w ramach części inwestycyjnej oraz doradczej.


Czytaj więcej >>Wdrażanie innowacji przez MŚP