Początek roku to zazwyczaj chwila wytchnienia od „dotacyjnych” konkursów dla przedsiębiorstw. Obecnie instytucje prowadzą proces oceny wniosków złożonych na koniec 2018 r. Ta chwilowa przerwa nie dotyczy jednak wszystkich instrumentów wsparcia. Przedsiębiorstwa z sektora MŚP stale mogą ubiegać się o kredyt ze zwrotem odsetek oraz zabezpieczeniem bezpłatną gwarancją spłaty kredytu w ramach programu gwarancji Biznesmax Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kredyt z refundacją odsetek stanowi alternatywę dla pomocy publicznej udzielanej w ramach programów operacyjnych i niesie za sobą szereg korzyści. W przeciwieństwie do wsparcia w formie dotacji, instrument ten umożliwia finansowanie:

 • projektów inwestycyjnych, które nie dotyczą wdrożenia wyników prac B+R;
 • kosztów towarzyszących oraz kapitału obrotowego, jako uzupełnienia realizowanej inwestycji;
 • kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku;
 • kosztów w kwotach brutto.

Gwarancja, udzielana przez BGK przy współpracy z bankiem kredytującym (np. Santander), stanowi bezpłatne zabezpieczenie spłaty kredytu. Może objąć kredyt nieodnawialny w złotych udzielony przez bank kredytujący.

Procedura ubiegania się o wsparcie

Procedura ubiegania się o gwarancję wygląda następująco:

 1. Wnioskowanie o udzielenie gwarancji spłaty kredytu.
 2. Ocena wniosku przez Bank Kredytujący.
 3. Podpisanie umowy kredytu.
 4. Wypłata środków z kredytu.

W porównaniu do tradycyjnych form pomocy publicznej uzyskanie gwarancji jest więc zdecydowanie szybsze - wniosek o gwarancję oceniany jest jednocześnie z wnioskiem o kredyt. Jest to więc dobra alternatywa dla przedsiębiorców, którzy nie mogą sobie pozwolić na zbyt długi proces decyzyjny.

Zabezpieczenie spłaty kredytu w formie gwarancji może przyjąć formę pomocy de minimis lub regionalnej pomocy inwestycyjnej (w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających skorzystanie z tej formy pomocy). Decyzję dotyczącą rodzaju pomocy podejmuje przedsiębiorca w momencie składania wniosku o refundację odsetek i objęcie gwarancją wraz z wnioskiem kredytowym. Termin udostępnienia gwarancji dla klientów zależy od decyzji danego banku kredytującego, biorącego udział w przedsięwzięciu.

W poprzednim wpisie (https://crido.pl/blog-business/na-maxa-dla-biznesu-program-gwarancji-bgk/) opisywaliśmy możliwe warianty udzielenia tej formy wsparcia. Jednak od tego czasu wprowadzone zostały zmiany - zamiast dotychczasowych dwóch wariantów udzielenia gwarancji obecnie obowiązuje jeden. Zmieniły się też kryteria oceny przedsięwzięć.

Przeznaczenie gwarancji | Wariant I

Gwarancja obejmuje kredyt udzielany na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego ponoszonych przez przedsiębiorcę. Kredytobiorca musi spełnić min. 1 z 16 kryteriów – najważniejsze z nich przestawiono poniżej:

 • w ciągu ostatnich 3 lat obrachunkowych odnotował wzrost przychodów o średnio 15% rocznie;
 • w ciągu ostatnich 5 lat otrzymał i prawidłowo wykorzystał wsparcie w ramach jednego z programów spierania B+R lub innowacji
 • posiada funkcjonujący dział B+R, w którym w ramach personelu badawczego zatrudnia min. 1 osobę w wymiarze pełnego etatu.

Dopłata do oprocentowania

Firmy korzystające z tego instrumentu mogą zyskać dodatkową korzyść – istnieje bowiem możliwość wystąpienia za pośrednictwem banku kredytującego do BGK o dotację unijną w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, stanowiącą dopłatę do oprocentowania kredytu objętego gwarancją. Dopłata do oprocentowania udzielana jest w formie pomocy de minimis, dlatego też ubiegać się mogą o nią wyłącznie podmioty uprawnione do otrzymania tego typu wsparcia.

Wysokość dopłaty do oprocentowania nie może przekraczać:


 • 5% rocznie kwoty wykorzystanego kredytu za okres do 3 lat liczonych od daty uruchomienia kredytu – dotyczy gwarancji udzielonych do 31.12.2020 r. Po tym terminie maksymalna wysokość dopłaty wyniesie 3,33%.

 • Faktycznie zapłaconych odsetek od kredytu objętego gwarancją w okresie 3 lat od uruchomienia kredytu.

 • Dostępnej pomocy de minimis na moment wnioskowania o dopłatę przed danego kredytobiorcę.