Jak informowaliśmy we wcześniejszych wpisach - w marcu 2022 r. Komisja Europejska przyjęła Tymczasowe Ramy Kryzysowe, umożliwiające wspieranie gospodarek odczuwających skutki inwazji Rosji na Ukrainę. Tymczasowe Ramy Kryzysowe pozwoliły państwom członkowskim na samodzielne opracowanie programów pomocowych, tak, aby w największym stopniu odpowiadały one na specyficzne potrzeby przedsiębiorców i gospodarki. Pierwsze programy zostały już zaakceptowane przez Komisję.

Polski program pomocy

30 czerwca 2022 r. Komisja Europejska poinformowała o zaakceptowaniu także polskiego programu wsparcia dla przedsiębiorstw w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. Łączna wartość programu to 1,2 mld euro (5,5 mld złotych), a środki te zostaną udostępnione przedsiębiorstwom w formie gwarancji na nowe pożyczki (budżet 981 mln euro / 4,5 mld złotych) oraz gwarancji faktoringowych (218 mln euro / 1 mld złotych). Z programu będą mogły skorzystać średnie i duże przedsiębiorstwa, a jedynym sektorem gospodarki, który został wykluczony w programu jest sektor instytucji kredytowych i finansowych.

Wsparcie BGK

Akceptacja programu przez Komisję zaowocowała wprowadzeniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego dwóch nowych instrumentów wsparcia:

  1. Gwarancja płynnościowa i na inwestycje stanowiąca zabezpieczenie spłaty kredytu przeznaczonego na bieżące finansowanie działalności gospodarczej lub finansowanie wydatków inwestycyjnych. Gwarancja obejmować będzie niespłaconą kwotę kapitału kredytu, bez odsetek oraz kosztów związanych z udzielonym kredytem.
  2. Gwarancja limitu faktoringowego tj. zabezpieczenie limitu faktoringowego przeznaczonego na bieżące finansowanie działalności gospodarczej. Gwarancja obejmować będzie spłatę niespłaconych zobowiązań faktoranta wynikających z umowy faktoringowej (za wyjątkiem naliczonych odsetek i innych kosztów).

Wyżej wymienionymi gwarancjami będzie można objąć do 80% kwoty kredytu/limitu, a maksymalna kwota gwarancji wyniesie 200 mln PLN.

Oba instrumenty mają na celu poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw, co niewątpliwie przyczyni się do poprawy sytuacji firm, które odczuwają negatywne skutki agresji Rosji na Ukrainę. Pozostaje jednak pytanie, czy zaproponowane formy wsparcia w wystarczającym stopniu odpowiadają na realne problemy i potrzeby przedsiębiorców.

Jednocześnie, jako, że Tymczasowe Ramy Kryzysowe dają państwom członkowskim szerokie możliwości udzielania wsparcia - w tym w formach innych niż gwarancje i pożyczki - pozostaje mieć nadzieję, że Polska w jak największym stopniu wykorzysta tą szansę.