We wtorek 10 października 2017 roku rząd przyjął projekt tzw. „Dużej ustawy o innowacyjności” rewolucjonizującej obecny kształt podatkowej ulgi na badania i rozwój. Teraz trafi on do Sejmu.

Nowe brzmienie przepisów zakłada, że już od 2018 roku przedsiębiorcy prowadzący działalność badawczo-rozwojową będą mogli odliczyć aż 100% kosztów kwalifikowanych – dziś mogą potrącić tylko 50%. Oznacza to, że przedsiębiorcy podwójnie odliczą od podstawy opodatkowania wydatki poniesione na działalność B+R: raz w formie zwykłych kosztów uzyskania przychodu, drugi raz korzystając z ulgi podatkowej – jako koszty kwalifikowane. Co istotne, wraz z podwyższeniem progu, zniknęło także rozróżnienie progu odliczenia w zależności od rodzaju kosztu i wielkości podatnika – wcześniej uprzywilejowani byli przedsiębiorcy z sektora MŚP oraz koszty pracownicze.

Oprócz samego podwyższenia progów, projektowane brzmienie przepisów doprecyzowuje wiele niejasności z którymi dzisiaj spotykają się podatnicy. Znikną wątpliwości dotyczące odliczania wynagrodzeń i składek ZUS pracowników – zgodnie z projektem ma się liczyć proporcja, czyli czas poświęcony przez pracownika na działalność B+R. Dodatkowo zmieniona treść przepisu doprecyzowuje, iż w ramach ulgi będzie można odliczyć wydatki na ekspertyzy, analizy, opinie sporządzone wyłącznie przez jednostki naukowe. Obecnie brzmienie przepisów jest w tej kwestii niejasne. Nie bez znaczenia jest także rozszerzenie katalogu kosztów pracowniczych o koszty poniesione na zatrudnienie osób na podstawie umowy zlecenie oraz umowy o dzieło.

Na zmianach skorzystają też przedsiębiorcy, prowadzący tylko część swojej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Warto zauważyć, że dziś w ogóle nie mają oni prawa skorzystania z ulgi. Od 2018 r. będą mogli z niej korzystać w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie dotyczą działalności na terenie SSE.

Największą nowością jest uprzywilejowanie centrów badawczo-rozwojowych. Zgodnie z proponowanymi zmianami jednostki takie mogą odliczać nawet 150% kosztów kwalifikowanych. Ponadto, co najważniejsze, centra badawczo-rozwojowe mogą skorzystać z pełnego odliczenia kosztów poniesionych na ekspertyzy, analizy czy opinie sporządzone nie tylko przez jednostki naukowe, ale przez każdy podmiot trzeci. Warto podkreślić, iż status centrum badawczo-rozwojowego może uzyskać przedsiębiorca po spełnieniu trzech warunków formalnych:

  • uzyskanie przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy w wysokości co najmniej: (i) 5 mln zł – przy czym 20 proc. przychodów netto w stosunku do przychodów ogółem musi pochodzić ze sprzedaży własnych usług B+R lub (ii) pomiędzy 2,5 mln zł, a 5 mln zł przy czym 70 proc. przychodów netto w stosunku do przychodów ogółem musi pochodzić ze sprzedaży własnych usług B+R;
  • prowadzenie pełnej księgowości oraz przeprowadzenie audytu za poprzedni rok rachunkowy;
  • niezaleganie z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.